مدیریت زمان

21 ﭘﯿﺎم ﺟﺎدوﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن

1. ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎي اﻣﺮوز ، ﻗﻄﺮه ﻫﺎي ﺑﺎران اﻟﻬﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ام ﻣﯽ ﺑﺎرﻧﺪ.

2. ﻣﻦ در ﭘﯽ ﺷﮑﺎر ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ و از ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻢ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.

3.ﺑﻪ زﻣﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺗﻼش ، ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺳﻢ.

4.ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﯽ وﻗﺖ و اﻧﺮژي ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ آرزوﻫﺎي ﺑﻪ ﺣﻖ دﻟﻢ ﺑﺮﺳﻢ.

5. اﻣﺮوز زﯾﺒﺎ ، ﻫﻤﺎن دﯾﺮوزي ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از آﻣﺪﻧﺶ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ، اﮐﻨﻮن را ﺑﺎ ﻟﺬت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﻓﺮدا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ!

6. ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ، از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎي اﮐﻨﻮن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮم.

7.زﻣﺎن وﺳﯿﻠﻪ اي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ارزش در دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎﯾﻢ ، ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارم.

8.زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﮕﻔﺘﯽ.

9. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺟﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ام ، از اﺗﻼف وﻗﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

10. ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ، ﻣﺘﺒﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻔﯿﺪ.

11. ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از وﻗﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

12. ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ.

13. ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺎري ﻧﺪارم ، ﻣﻌﯿﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﻦ ، وﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎري ﻣﻔﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ.

14.ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ، زﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ را ﺑﺪاﻧﻢ/

15.ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را دارم.

16.ﻣﻦ ارزش ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ام را ﻣﯽ داﻧﻢ.

17. ﻣﻦ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻫﺴﺘﻢ ، ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎي زﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارم.

18. ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدي را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از وﻗﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ ، دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﺷﮑﻞ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.

19. ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ اﮐﻨﻮن ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮدا ارزش دارد.

20. زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺳﺮﺷﺎر اﺳﺖ از اﻋﺠﺎز و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ.

21. ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﮐﻪ وﻗﺘﻢ را ﺻﺮف ﺣﺴﺮت ﺧﻮردن ﺑﻪ روزﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻨﻢ ، آن را در ﺟﻬﺖ ﻟﺬت ﺑﺮدن از اﮐﻨﻮن و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه ام ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻨﺪم دﻧﯿﺎ و ﻫﺴﺘﯽ از روي ﻃﺒﯿﻌﺖ و ذات ﺧﻮد ﺑﺮاي ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺨﺘﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﻣﻮرات را ﺳﺎده و ﺣﻞ ﺷﺪﻧﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺎده و ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد..

ﻋﺒﺎرات ﺗﺄﮐﯿﺪي ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻋﺒﺎرات ﺗﺄﮐﯿﺪي ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آرزوﯾﯽ ﮐﻪ دارد و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﺪ!. اﺻﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻨﺪﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را در ذﻫﻨﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ و ﺗﺠﺴﻢ ﻗﻮي اي از آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯽ و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ آن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯽ ﺣﺘﻤﺎ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﯿﺪ . ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﺮاي آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ذﻫﻦ و ﺑﺎرور ﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎرات ﺗﺄﮐﯿﺪي را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺒﺎرات ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد :

1 – ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در زﺑﺎن اﺳﺖ.

2 – ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻧﻪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ.

3 -آن را ﺧﻼﺻﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

4 -آن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺎص ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت ﺗﺄﮐﯿﺪي ﻣﺒﻬﻢ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ .

5 -ﻋﺒﺎرت ﺧﻮد را (در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ) ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ. اداي ﻓﻌﻞ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ. و . …

6-و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ اﻣﻮر روزﻣﺮّه ﻗﺮار داده و ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم و در ﻫﺮ ﻣﺠﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ .