بایگانی برچسب: s

بازاریابی جدید

بازاریابی جدید
پایان گرفتن جنگ سرددر دهه 1990 به آزاد شدن منابع و فزونی گرفتن نیاز به محصولات سرمایه اي براي ایجاد زیر ساخت هاي مناسب اقتصادي انجامید. در این دوران اروپاي غربی به ایجاد بازاري مشترك و اروپاي شرقی به صورت بازاري آماده براي محصولات غربی درآمد. از سوي دیگر بدهیهاي خارجی بسیاري از کشورها را فلج کرد. این کشورها با وجود نیازمندي فراوان، با مشکل قدرت خرید روبرو شدند، ازاین رو کشورهاي پیشرفته براي کسب بازار به رقابت پرداختند. در این زمان استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفت. بررسی ها نشان داده که ناموفق بودن شرکتها از ناتوانی دربهره گیري از فنون بازاریابی است. این شرکت ها تحولات بازار و تغییرات الگوي مصرف را نادیده گرفتندوکسب سود بیشتر را به رضایت مشتري ترجیح دادند. اماموفقیت شرکت هاي تري ام. ومک دونالدزازکه از توجه دقیق به نیاز مشتري، بازاروانگیزه کارکنان در راستاي افزون برکیفیت محصولاتشان سرچشمه می گرفت، سبب شد تا تدوین استراتژي کاراي بازاریابی دراولویت قرار گیردواغلب شرکتهاي کوچک وبزرگ رفته رفته از تفاوت بین فروش وبازاریلبی آگاه شوند. براي سازمان هاي غیر تجاري، مانند موزه ها، دانشگاه ها مراکز دینی ونهادهاي دولتی، بازاریابی به منزله ي روش ووسیله اي براي ارتباط با مردم است.

برای بازاریابی گوگلی و بهینه محصولات خویش برای موتورهای جستجوگر همچون گوگل و یاهو میتوانید در سایت آگهی شهر من بنشانی mycityad.ir ثبت نام کنید و سپس با درج آگهی ستاره دار میتوانید محصولات خویش را رتبه یک Google کنید و با گرفتن سفارش از مشتریان خود هزینه تبلیغات را براحتی درآورید و سود سرشاری را کسب کنید.
ادامه خواندن بازاریابی جدید

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ

آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻓﺮوش ﺣﻀﻮري، ﭘﯿﺸﺒﺮدﻓﺮوش ورواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت ﯾﺎارﺗﻘﺎﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﺮﻏﯿﺐ واﺛﺮﮔﺬاري ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎﻣﻼﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ.

با درج آگهی ، تبلیغ ، تبلیغات ، نیازمندی در mycityad.ir هزینه تبلیغاتی شما در سایتهای دیگر آگهی کاهش می یابد زیرا آگهی شهر من مطابق با اصول SEO یا بهینه سازی موتورهای جستجو طراحی و برنامه نویسی شده است و آگهی های درج شده در آگهی شهر من نیز از این اصول تبعیت می کنند. بهینه سازی ویژه ای روی آگهی های ستاره دار انجام می پذیرد.

کاهش هزینه تبلیغاتی  در شرایط رکود بازار با درج آگهی در mycityad.ir امکان پذیر است.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﺗﺮﻓﯿﻊ راﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد:

ادامه خواندن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺗﺮﻓﯿﻌﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ

ﺳﯿستم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﻌﺪادزﯾﺎدي ازاﻓﺮادوﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺬاﮐﺮات، ﻣﺨﺎﻃﺮات، اﻣﮑﺎﻧﺎت واﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺑﺎﻫﻢ درارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ. ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ دراﯾﻦ ﺳﯿﺴﻨﻢ ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات وﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮدي وﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

mycityad.ir سایت مرجع نیازمندیهای استانی و شهری سراسر ایران می باشد.

mycityad.ir دارای رتبه های نخست لیست نتایج جستجو در Google,Bing,Yahoo می باشد و درج اگهی در mycityad.ir نیز همین تاثیر را برای خود خواهد داشت.

با درج آگهی در mycityad.ir میتوانید خدمات خود را معرفی نمایید و بازدید بدست بیاورید

ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه وﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮاﺳﺖ:

ادامه خواندن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ