بایگانی برچسب: s

هفت چشمه

هفت چشمه

هفت چشمه شهمیرزاد و سرچشمه شهمیرزاد دو تا از یها چشمه شهر شهمیرزاد است کـه بـا فاصـله کمـی از یکـد یگر واقـع  اند شده سرچشمه یا شیخ چشمه سر در پای کوه شیرقلعه شهمیرزاد واقع شده است و آب از دل کوه بیرون می آیـد و کمـی پایین تر هفت چشمه قرار دارد که از دل زمین آب بیرون می آید ادامه خواندن هفت چشمه

رودبارک

رودبارک

موقعیت جغرافیائی و آب و هوای چهار فصل: رودبارک در شمال شرقی استان سمنان و حاشیه مازندران قراردارد بگونه ای که شروع منطقه جنگلی از سمت استان سمنان قسمت عمده از آن از رودبارک شروع می شـود و منطقـه کوهسـتانی اسـت و در بهــار هوای خنک همراه با بارندگی و در تابستان نیز هوا خنک و در پائیز سرما و نیز در زمستان برف بارد می و حتـی ارتفـاع برف به حدود ٥/١ متر می رسد در . ٦٥ کیلومتر از سمنان دارای جاده آسفالته اصلی از سمنان به شهمیرزاد تـا رسـم رودبـار و پس از آن دارای دو جاده خاکی است که به رودبارک منتهی می شوند فاصله بین جاده آسفالته مذکور تا نقطه شـروع منطقـه جنگلی رودبارک سفلی حدود ٥ کیلومتر است. ادامه خواندن رودبارک

منطقه حفاظت شده پرور

٢.٢ منطقه حفاظت شده پرور

منطقه حفاظت شده پرور در جاده ساری از سمت شهمیرزاد واقع شده است که به لحاظ قرار گرفتن در میـان دو اکوسیسـتم مناطق بیابانی جنوب استان سمنان و مناطق جنگلـی اسـتان مازنـدران و متـأثر شـدن از ایـن دو اکوسیسـتم دارای سـمیای طبیعی جذاب و جلوه های زیبایی از شاهکار خلقت است. ادامه خواندن منطقه حفاظت شده پرور

شهمیرزاد

شهمیرزاد

شهمیرزاد در شمال شهر سمنان ـ مرکز استان – واقع شده است و پس از ٢٠ دقیقه طی مسیر و برانداز مناظر سـبز و زیبـای کوهستانی، این شهر با طبیعت بکر و ناشناخته و البته زیبایش در برابر مسافران قرار می گیرد . ادامه خواندن شهمیرزاد

سد شهید شاهچراغی

سد شهید شاهچراغی

سد شهید شاهچراغی تجلی اراده برای آبادانی دامغان

این سد در ١٢ کیلومتری شمال شهر دامغان و در کنار تنگه ای موسوم بـه بـز پل و مجاور کوه چکل شیر و بر روی رودخانه چشمه علـی بسـته شـده اسـت . هدف از ساخت سد، انتقال آب رودخانه چشمه علی جهـت آبیـاری قسـمتی از اراضی دشت جنوبی شهرسـتان و نیـز کنترل و جلوگیری سیلابهای شمالی و نیـز در آینـده جهـت تـأمین کمبـود آب آشامیدنی شهر دامغان است. این سد چند منظوره علاوه بر ویژگیهـای بـالا، آب مورد احتیاج زراعی حدود ١٥٠٠ هکتار از اراضی دشت را کـه از نظـر کشـاورزی فوق العاده مستعد و حاصل خیز می باشد را نیز تامین می نماید. این سد از نوع شنی با هسته رسی می باشد که ارتفـاع آن از کف رودخانه ٥٧ متر و ظرفیت آبگیری آن ٤٠ میلیون متر مکعب است. طول تاج ٢٢٧ متر و ارتفـاع آن ازسـطح دریـا١٥٠٠ متر و طول مسیر آب پشت سد حدود ٦ کیلومتر می باشد. این منطقه اوقات فرح بخشی را برای گردشـگران مهیـا  می سازد ادامه خواندن سد شهید شاهچراغی

جنگل سیاه خانی

جنگل سیاه خانی

جنگل سیاه خانی در شمال شهرستان دامغان و در کنار جاده دامغان ـ دیباج ـ گلوگـاه ـ بهشـهر قـرار گرفتـه اسـت . جـاده گلوگاه یکی از نزد یکترین یها راه ارتباطی بین یها دامنه جنوبی و شـمالی البـرز می باشـد کـه بخشـی از آن در محـدوده شهرستان دامغان قرار گرفته است. ادامه خواندن جنگل سیاه خانی

غار چاه دیو

غار چاه دیو

غار چاه دیو در فاصله ده کیلومتری از شهرستان دامغان و در شمال مزرعه فرح زاد روستای طاق واقع شده است. فاصله ایـن غـار از این مزرعه حدود یک کیلومتر و از روستای طاق دو کیلومتر می باشد ویژگی منحصر به فرد این غار آن است که بـر خـلاف تمـامی غارهای ایران در دل دشت و در درون چاهی به عمق هفت متر قرار گرفته است. بطوری که دهانه ورودی آن در درون چـاه از نگـاه رهگذران پنهان مانده است. ما در این تحقیق در پی آن که ویژگیهای  غار مرموز و ناشناخته زیرزمینی را بـه علاقمنـدان بـه این رشته و جامعه علمی کشور بشناسانم تا زمینه ی برای انجام تحقیقات گسترده جهت شناسایی علمی و دقیق این غار فراهم شود.

ادامه خواندن غار چاه دیو

آبشار نسروا

آبشارهای زیبای نسروا

آبشارهای زیبای نسروا که بخشی از هدایای الهی به طبیعت و سـرزمین کهـن دامغان است در ٢٠کیلومتری شمال شرقی شهر دیباج واقـع انـد شـده . مسـیر مناسب برای دستیابی به آبشارها بدین گونه است که پس از طی ٩ کیلـومتر از جاده اصلی دیباج بـه گلوگـاه اولـین جـاده خـاکی سـمت راسـت خـود را ١٢کیلومتر طی می نمایید تا به رودخانه و مزرعه سرسبزی برسـید . سـپس جـاده کنار رودخانه را به سمت شرق 4 کیلومتر ادامه داده تا بـه انتهـای جـاده و بـه ابتــدای ورودی تنگــه و دره نســروا بــا درختان ارس و جریان زلال آب برسید سپس مسیر روح پـرور تنگـه و رودخانـه را  ٤٥ دقیقه پیاده طـی میـنماییـد تـا بـه تلاقـی آب از دو مسـیر جنـوبی و شـرقی  می رسید که ادامه هر یک از این دو صورت، جداگانه شما را به آبشار تقریبـاً مجـاور یکدیگر می رساند. آبشار اول خود مشتمل بر دو آب ریز نسبتاً مرتفع اسـت کـه در پایین و در درون تنگه بالایی قرار گرفته است که بسیار پرجاذبه و دیدنی است امـا آبشار دوم که در مسیر شرق رودخانه است آبشاری بلنـد و بسـیار مسـحور کننـده است ارتفاع این حدود ٢٢ متر است و جریان آب آن خنک و دائمی است که از دامنه های کوههای مرتفع امام ابوالقاسـم و کهکشان تأمین گردد . آبشار نسروا با بیشترین زیباییهای طبیعی و جذابیتهای گردشگری چشـم و گـوش و دل هـر علاقمند به طبیعت را می نوازد و محیطی مناسب برای گذراندن ساعات بیکاری و فراغت را فراهم می آورد.

ادامه خواندن آبشار نسروا