بایگانی دسته: نیاز آگهی تبلیغاتی شهر بستان آباد

نیازمندیها و آگهی تبلیغاتی شهر بستان آباد آذربایجان شرقی

قانون مدنی و در حق ارتفاق

فصل سوم قانون مدنی- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاك، نسبت به املاك

مجاور

مبحث اول قانون مدنی – در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده 93

  ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری ادامه خواندن قانون مدنی و در حق ارتفاق