بایگانی دسته: تبلیغات و نیازمندیهای کهریزک تهران

آگهی تبلیغاتی و نیازمندیها در شهر کهریزک تهران

آگاهی از عشق

آگاهی از عشق

 عشق معمولاً مدتها مخفـی مـی مانـد. ماننـد یـك راز، ماننـد دانـه ای در خـاك تـا زمانیكه دانه ترك بردارد و آرام آرام سراز خاك در آورد.

تا اناری تركی برمیداشت

دست فواره ی خواهش میشد

 (سهراب سپهری) ادامه خواندن آگاهی از عشق