جزوه پایگاه داده پیشرفته برای کنکور دکتری نرم افزار

Advanced Database Booklet for Software Doctoral Entrance Exam : 09120852440

درس پایگاه داده پیشرفته جزء منابع تخصصی اصلی در آزمون رشته دکتری نرم افزار  می باشد و در صورتیکه داوطلب کنکور دکتری بتواند بالای 80 درصد تستهای این درس را پاسخ صحیح دهید میتواند شانس قبولی خود در دانشگاه دولتی را بسیار بالا ببرد. مطالب پیچیده بسادگی با مثالهای متنوع در قالب جزوه ، اسلاید آموزشی ، فیلم فارسی از اساتید برتر کشور در سایت Academiya.ir گردآوری و در قالب پکیج آموزشی خودخوان پایگاه داده پیشرفته ارائه می شود

جهت دریافت مشاوره قبل از خرید پکیج پایگاه داده پیشرفته با 09120852440 تماس بگیرید

اگر جواب سوالات کنکوری پایگاه داده پیشرفته زیر را نمیدانید حتما پکیج آموزشی پایگاه داده پیشرفته دکتری نرم افزار کامپیوتر را از 09120852440 خریداری کنید تا یاد بگیرید و براحتی تستهای کنکور دکتری را پاسخ دهید.

1. فرض کنید سیستم پایگاه داده ی وجود دارد که هرگز خراب نمیشود. آیا مدیر ریکاوری برای این سیستم لازم است؟

2. یک سیستم فایل مانند آنچه در سیستم عامل محبوب شما وجود دارد در نظر بگیرید.
الف) گامهای دخیل در خلق و حذف فایلها و نوشتن داده به یک فایل کدام است؟
ب) توضیح دهید چگونه موضوعات اتمیسیتی و ماندگاری به خلق و حذف فایلها و نوشتن داده به
فایلها ارتباط دارند.

3. عبارت زیر را توجیه کنید: اجرای همروند تراکنشها هنگامی که دادهها باید از دیسک (کند) واکشی شوند یا هنگامی که تراکنشها طولانیاند، مهمتر است و هنگامی که دادهها در حافظهاند و تراکنشها خیلی کوتاه اند کم اهمیتتر است.

4. از آنجا که هر زمانبندی سریالپذیر تصادمی، سریالیپذیر دید است، چرا ما بر روی سریالی پذیری تصادمی به جای سریالیپذیری دید تأکید میکنیم؟

5. زمانبندی غیرآبشاری چیست؟ چرا غیرآبشاری بودن زمانبندیها مطلوب است؟ آیا شرایطی وجود دارد که تحت آن اجازه دادن به زمانبندیهای آبشاری مطلوب باشد؟

6.گوئیم ناهنجاری بهروزرسانی گم شده ( ) رخ داده است هرگاه اگر یک تراکنش یکآیتم داده را بخواند، آنگاه تراکنش آیتم داده را بنویسد (احتمالاً برپایه خواندن پیشین)، و بعد از آن آیتم داده را بنویسد. بهروزرسانی اجرا شده توسط گم شده است زیرا بهروزرسانی انجام شده توسط ، از مقدار نوشته شده توسط چشمپوشی کرده است.

الف) مثالی از یک زمانبندی ارائه کنید که ناهنجاری بهروزرسانی گم شده را نشان میدهد.
ب) یک زمانبندی مثال بزنید و نشان دهید ناهنجاری بهروزرسانی گم شده با سطح ایزولگی
امکانپذیر است.
ج) توضیح دهید چرا ناهنجاری بهروزرسانی گم شده با سطح ایزولگی
امکانپذیر نیست.

7. یک پایگاه داده برای بانک در نظر بگیرید که سیستم پایگاه داده از ایزولگی تصویر لحظه ای استفاده میکند.یک سناریوی ویژه که در آن یک اجرای سریالی ناپذیر رخ میدهد و یک مشکل برای بانک ایجاد میکند را شرح دهید.

8. یک پایگاه داده برای یک خط هوائی که سیستم پایگاه داده از ایزولگی تصویر لحظه ای استفاده میکند را درنظر بگیرید. یک سناریوی ویژه را که در آن یک اجرای غیرسریالی پذیر رخ میدهد اما خط هوائی به منظور حصول کارائی سراسری بهتر تمایل به پذیرش آن دارد، تشریح کنید.

9. تعریف یک زمانبندی فرض میکند که عملیاتها میتوانند بوسیله زمان مرتب شوند. یک سیستم پایگاه داده که روی یک سیستم با چندین پردازنده اجرا میشود را در نظر بگیرید که همیشه این امکان وجود ندارد که ترتیب دقیقی بین عملیاتهائی که روی پروسورهای مختلف اجرا میشوند مشخص کنیم. اگرچه عملیاتها روی یک آیتم داده میتوانند مرتب شوند. آیا وضعیت بالا سبب بروز مشکل برای تعریف سریالیپذیری تصادمی میشود؟ پاسخ خود را تشریح کنید.

10.ویژگیهای را لیست کنید. فایده هر کدام را توضیح دهید

11.یک تراکنش در خلال اجرا از چندین حالت عبور میکند، تا نهایتاً یا شود. تمام دنباله های ممکن از حالات که یک تراکنش ممکن است از آنها بگذرد لیست کنید. توضیح دهید چرا هرحالت ممکن است رخ دهد.

12.تمایز بین عبارات زمانبندی سریال و زمانبندی سریالیپذیر را شرح دهید.

13.مثالی از یک زمانبندی سریالیپذیر با دو تراکنش ارائه کنید که ترتیب شدن تراکنشها از ترتیب سریالیپذیری متفاوت است.

14.زمانبندی ریکاورپذیر چیست؟ چرا ریکاورپذیری زمانبندیها مطلوب است؟ آیا شرایطی وجود دارد که تحت آن شرایط اجازه دادن به زمانبندیهای ریکاورناپذیر مطلوب باشد؟ پاسخ خود را شرح دهید.

15.چرا سیستمهای پایگاهداده از اجرای همروند تراکنشها علیرغم تلاش اضافه لازم برای تضمین عدم رخداد مشکل در اجرای همروند، پشتیبانی میکنند.

16.توضیح دهید چرا سطح ایزولگی − تضمین میکند زمانبندیها غیرآبشاری باشند.

17.برای هر کدام از سطوح ایزولگی زیر مثالی از یک زمانبندی که در سطح ایزولگی مشخص شده صدق میکند اما سریالیپذیر نیست ارائه دهید:

الف)
ب)
ج)

18.نشان دهید که پروتکل قفلگذاری دوفازی سریالیپذیری تصادمی را تضمین میکند و تراکنشها میتوانند بر طبق نقاط قفلشان سریالی شوند

19.چه مزایائی قفل گذاری دوفازی شدید مهیا میکند؟ چگونه با سایر اشکال قفل گذاری دوفازی مقایسه می شود؟

20.یک پایگاه داده سازماندهی شده به فرم یک درخت ریشهدار را در نظر بگیرید. فرض کنید ما یک رأس ساختگی () بین هر زوج از رئوس وارد کنیم. نشان دهید که اگر ما از پروتکل درخت، روی درخت جدید تبعیت کنیم، به همروندی بهتری نسبت به پیروی از پروتکل درخت روی درخت اصلی دست می یابیم.

21.با یک مثال نشان دهید که زمانبندیهائی وجود دارند که تحت پروتکل درخت امکانپذیراند اما تحت پروتکل قفل گذاری دوفازی امکانپذیر نیستند و برعکس.

22.بسط زیر از پروتکل قفلگذاری درخت که به قفلهای اشتراکی و انحصاری مجوز میدهد را در نظربگیرید:

* یک تراکنش میتواند فقط خواندنی باشد که در این حالت فقط قفلهای اشتراکی را
درخواست میکند یا میتواند تراکنش بهروزرسانی باشد که در این حالت فقط قفلهای
انحصاری را درخواست میکند.
* هر تراکنش باید از قوانین پروتکل درخت تبعیت کند. تراکنشهای فقط خواندنی ممکن است
ابتدا هر آیتم دادهای را قفل کنند، در حالی که تراکنشهای بهروزرسانی باید ریشه را در ابتدا
قفل کنند.
نشان دهید پروتکل، سریالیپذیری و رهائی از بن بست را تضمین میکند.

23.پروتکل قفلگذاری بر مبنای گراف زیر را ملاحظه کنید، که تنها به مد قفلگذاری انحصاری اجازه دادهمیشود و روی گرافهای داده که به فرم گراف جهتدار ریشهدار بدون دور هستند، عمل میکند.

– یک تراکنش میتواند در ابتدا هر رأسی را قفل کند.
– برای قفلکردن سایر رئوس، تراکنش باید یک قفل روی اکثریت پدران آن رأس بزند.
نشان دهید که پروتکل سریالیپذیری و رهائی از بنبست را تضمین میکند

24.پروتکل قفلگذاری بر مبنای گراف زیر که فقط به مد قفلگذاری انحصاری اجازه داده میشود و رویگرافهای داده که به فرم گراف جهتدار ریشهدار بدون دور هستند، عمل میکند ملاحظه کنید.

– یک تراکنش میتواند در ابتدا هر رأسی را قفل کند.
– برای قفل کردن سایر رئوس، تراکنش باید تمام پدران آن رأس را ملاقات کند و باید یک قفل روی یکی از پدران آن راس بزند.
نشان دهید که پروتکل، سریالیپذیری و رهائی از بنبست را تضمین میکند.

25.قفل گذاری در زبانهای برنامهسازی رایج به صورت صریح انجام نمیشود، در عوض اشیاء (یا صفحاتمتناظر) باید هنگام دسترسی قفل شوند. بیشتر سیستم عاملهای مدرن به کاربر اجازه میدهند حفاظت در برابر دسترسی روی صفحات ( ، ، ) و دسترسی حافظه که حفاظتهای دسترسی را نقض کرده و منجر به تخطی حفاظت میشود را تنظیم کند. (مثلاً، دستور را ببینید). تشریح کنید که چگونه مکانیزم حفاظت دسترسی میتواند برای قفلگذاری سطح صفحه در زبانهای برنامه نویسی  رایج استفاده شود.

26. استفاده از قفل گذاری دانه بندی چندگانه ممکن است نیازمند قفلهای بیشتر یا کمتر از یک سیستم معادل با دانه بندی قفل منفرد باشد. مثالهائی از هر دو موقعیت بزنید و مقدار همروندی نسبی اجازه داده شده را مقایسه کنید.

27.برای هر کدام از پروتکلهای زیر، جنبههای اپلیکیشن عملی که منجر به پیشنهاد استفاده از پروتکلمیشود و جنبه هائی که استفاده از پروتکل را پیشنهاد نمیکند، تشریح کنید:

 قفلگذاری دوفازی
 قفلگذاری دوفازی با قفلگذاری دانهبندی چندگانه
 پروتکل درخت
 ترتیب مهرزمانی
 اعتبارسنجی
 ترتیب مهرزمانی چندنسخهای
 قفل گذاری دوفازی چندنسخهای

28.توضیح دهید چرا تکنیک زیر برای اجرای تراکنش، ممکن است کارائی بهتری از استفاده قفل گذاری دو فازی سختگیرانه مهیا کند: ابتدا تراکنش را بدون بدست آوردن هیچ قفلی و بدون انجام هر نوشتنی به پایگاه داده همانند تکنیکهای بر مبنای اعتبارسنجی اجرا میکنیم، اما بر خلاف تکنیکهای اعتبارسنجی، اعتبارسنجی یا نوشتن روی پایگاهداده انجام نمیگیرد. به جای آن، تراکنش را با استفاده از قفلگذاری دوفازی سختگیرانه دوباره اجرا میکنیم (راهنمائی: انتظارها برای / دیسک را ملاحظه کنید.)

29.پروتکل ترتیب مهرزمانی و دو تراکنش را در نظر بگیرید، یکی که دو آیتم داده و را مینویسد ودیگری که همان دو آیتم را میخواند. یک زمانبندی ارائه کنید که تست مهرزمانی برای یک عملیات نوشتنشکست میخورد و سبب شروع مجدد اولین تراکنش میشود، و آن هم سبب آبشاری تراکنش دیگرمیشود. نشان دهید چگونه این میتواند منجر به گرسنگی هر دو تراکنش شود. )چنین شرایطی که دو یا چندپروسه اَعمال را انجام میدهند، اما قادر به کامل کردن تسکهای خود به سبب تعامل با سایر پروسهها نیستند ،  نامیده میشود.)

30.یک پروتکل بر مبنای مهرزمانی ارائه کنید که از پدیده شبح اجتناب کند.

31.پروتکل ایزولگی تصویرلحظهای از یک گام اعتبارسنجی استفاده میکند، که قبل از نوشتن یک آیتم دادهتوسط تراکنش ، بررسی میکند که آیا تراکنش همروند با هم اکنون آیتم داده را نوشته است.

الف) یک پیاده سازی سرراست از یک مهرزمانی شروع و یک مهرزمانی برای هر تراکنش، علاوه بر  که مجموعهای از آیتمهای داده بهروزرسانی شده توسط تراکنش است، استفاده میکند. چگونگی انجام اعتبارسنجی برای ترفند −− را با استفاده از مهرهایزمانی تراکنش به همراه ها تشریح کنید. میتوانید فرض کنید اعتبارسنجی و سایر گامهایپردازش به صورت سریال، یعنی یک تراکنش در هر زمان، انجام میشوند.

ب) توضیح دهید چگونه گام اعتبارسنجی میتواند به عنوان قسمتی از پردازش
برای ترفند −-s ، با استفاده از تعدیلی از ترفند بالا، که به جای
استفاده از هر آیتم داده دارای یک مهرزمانی نوشتن متناظر با آن است، پیاده-
سازی میشود. دوباره میتوانید فرض کنید اعتبارسنجی و سایر گامهایپردازش به
صورت سریال انجام میشوند.
ج( ترفند −− میتواند با استفاده از مهرهایزمانی که در بالا تشریح شد
پیادهسازی شود، به جز اینکه به جای انجام اعتبارسنجی در زمان ، اعتبارسنجی
بلافاصله بعد از بدستآوردن قفل انحصاری انجام میشود.
i . چگونگی تخصیص مهرهای زمانی به آیتمهای داده برای پیاده سازی ترفند −− را تشریح کنید.
ii . نشان دهید که در نتیجه قفلگذاری، اگر اعتبارسنجی در زمان تکرار شود نتیجه تغییری نمیکند.
iii . توضیح دهید چرا نیازی به اجرای اعتبارسنجی و سایر گامهایپردازش به صورت
سریال در این حالت وجود ندارد.

برای خرید جزوات پایگاه داده پیشرفته کنکور دکتری نرم افزار کامپیوتر با 09120852440 تماس بگیرید و یا در صورت اشغال بودن خط پیامک بدید 

خرید جزوه و کتاب پایگاه داده پیشرفته کنکور PHD کامپیوتر

قیمت فیلم های آموزش فارسی پایگاه داده پیشرفته

منابع کنکور دکتری نرم افزار کامپیوتر برای درس پایگاه داده پیشرفته

جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر حق جو

جزوه پایگاه داده پیشرفته دانشگاه شریف

جزوه پایگاه داده پیشرفته ارشد نرم افزار

تست پایگاه داده پیشرفته

جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر کیوان پور

اموزش پایگاه داده پیشرفته

جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر هارون آبادی

پایگاه داده پیشرفته پیام نور

فیلم آموزش پایگاه داده پیشرفته

تست پایگاه داده پیشرفته

آموزش تصویری پایگاه داده پیشرفته

جزوه پایگاه داده پیشرفته ارشد نرم افزار

پروژه پایگاه داده پیشرفته ارشد

جزوه پایگاه داده پیشرفته دانشگاه شریف

آموزش پایگاه داده sql

آموزش پایگاه داده گراف

عمده مطالب پکیج آموزش پایگاه داده Academiya.ir شامل :

کتاب تست پایگاه داده پیشرفته

نمونه سوال پایگاه داده پیشرفته

دانلود کتاب تست پایگاه داده

دانلود فیلم آموزش پایگاه داده پیشرفته

کتاب پایگاه داده پیشرفته

سوالات تستی پایگاه داده پیشرفته

کتاب پایگاه داده پیشرفته دکتری

نمونه سوالات پایگاه داده پیشرفته با جواب تشریحی

دانلود کتاب پایگاه داده پیشرفته سی جی دیت

تست پایگاه داده پیشرفته

دانلود کتاب پایگاه داده پیشرفته cj date

کتاب کنکور پایگاه داده پیشرفته

دانلود فیلم آموزش پایگاه داده پیشرفته

کتاب پایگاه داده پیشرفته پیام نور

دانلود کتاب درس و کنکور پایگاه داده پیشرفته

جزوه پایگاه داده پیشرفته

تست پایگاه داده پیشرفته

جزوه پایگاه داده پیشرفته ارشد نرم افزار

جزوه پایگاه داده پیشرفته دکتر حق جو

کتاب پایگاه داده پیشرفته پیام نور

دانلود کتاب پایگاه داده پیشرفته سی جی دیت

تست پایگاه داده پیشرفته