كاوش برای راهی بهتر

كاوش برای راهی بهتر

آغاز جنبش و تكاپو، نخستین پدیده های روان كاوی، ملاقات با دكتر برویر، بیمار برویر و تداوی او، همفكری برویر و فروید، روش كاتاریس ،جدایی فروید و برویر، جست و جو، نقش برنهایم طرد هیپنوتیسم، كشف واپس زدگی و شیوه درمان

امکان درج آگهی استان و شهر در سایت تبلیغات اینترنتی آنلاین mycityad.ir

از این پس زندگانی دانش روانكاوی و پیشرفت سریع آن آغاز می گردد. پس از كشف اصل جنسـیت و اهمیت و ارزش آن در چگونگی بیماریهای عصبی و روانی. زندگی فروید عبارت بود از كشف هـای متعـدد و وسیعی در زمینه روانكاوی و نوشتن مقالات، رسالات و كتاب هایی برای شـناختن و درك آن اكتشـافات از . این پس كسانی به او سخت گرویده و ستایش می نمودند و مخالفینی نیز گرد آمده و به كارشكنی و تمسخر می پرداختند .

پیش از آنكه فروید به پاریس رفته و شاركو را ملاقات كنـد، دكتـر «ژوزف برویـر » پزشـك تیزهـو شوینی شرح بیماری یكی از مریض های خود را كه به هنگام پرستاری از پدر خود سخت مریض شده بود برای وی نقل كرد. بیمار مورد بحث دختر جوانی بود كه پدر خود را بسیار دوست می داشت. برویر به این نتیجه رسیده بود كه علایم مرضی این هیستری در دختر جوان بستگی به تكان های شدید روحیای داشته كه در صحنه های گذشته دور بیمار اتفاق افتاده بوده است و باز كشف كرده بود كه پیدایش این نشانه های مرضی معلول و نتیجه به كار افتادن نابهنگام مقداری از تحریكات و امیال متراكم و آزاد یا ارضـا نشـده مـی باشـد .

دكتر برویر برای درمان این دختر جوان روشی خاص برگزیده بود و از هیپنوتیسـم سـود مـی جسـت . بدین شكل كه هنگام خواب مصنوعی موجباتی بر می انگیخت تا بیمار صـحنه هـای گذشـته زنـدگی را بـه خاطر می آورد و این بخاطر آوردن و تكرار موجب می شد كه در اثنای خواب مصنوعی علایـم مرضـی رفـع شده و بیمار به حالتی عادی در می آمد لیكن پس از بیداری این صحت های موقتی نیز از بین رفته و بیماربه حالت نخستین باز می گشت. برویر این روش خود را كاتارسیس یعنی پالایش نام نهاده بود

برویر و فروید در مدت همكاری شكوفان و صمیمانهای كه داشتند به موفقیت از روش «كاتارسیس» سود برده، و آنرا بسی اعتلا بخشیدن . د لیكن اندكی نگذشت كه بر اثر اختلاف هـایی از یكـدیگر جـدا شـدند . برویر پزشك پیر و محترم از روش سنت شكنی و پیش رویهای فروید جوان و تازه نفـس در قبـال اجتمـاع هراس داشت و شاید به واقعیت های نظرات فروید نیز ایمان داشت، اما هنگامی كـه فرویـد طـرح اساسـی و نقش اولویت غرایز جنسی را در بیماریهای عصبی و هیستری بـه آشـكارایی بیـان داشـت و مـوج تعـرض و مخالفت به سویش سرازیر شد دكتر برویر واپس رفته و فروید كاملاً تنها ماند .

فروید جهت آزمایش و كاوش در مبحثی وسیع تر كه مورد علاقهاش بود، یعنی قسمت ضعف و اختلال اعصاب از آزمایش هایی كه در زمینه هیستری انجام داده بود دست برداشت. او در زنـدگی جنسـی بیمـاران خود بنای كاوش و جست جو را گذاشت و سرانجام اساس جنسی ضعف اعصاب را كشف كرد .فروید به خواب مصنوعی اعتماد و باوری اساسی نداشت و كمتر از این روش سـود مـی جسـت، چـون مشاهده می نمود كه این عامل حتی به هنگام روش پالایش نیز اثری قطعی ندارد و یا اغلب اثر و تأثیرش كه تنها در اثر رابطه بیمار و طبیب ثمربخش می شود تنها در حین و هنگام عمل دوام دارد و پس از بیـداری از خواب مصنوعی نتیجه ای حاصل نمی ماند به همین جهت اندیشه او كـه در كـاوش و تكـاپو بـود بـه روش برنهایم كه در نانسی بدان عمل می نمود گروید. او مشاهده نمود ه بود كه بیماران برنهـایم چگونـه تحـت تأثیر تلقین، حوادث و اتفاقاتی را كه به گمان خود فراموش نموده بودند به یاد می آوردند. این یادآوری ها در بردارنده رویدادهایی اندوه زا و یا ترس آور و یا شرم آگین بودند كه بیماران مـی كوشـیدند آنهـا را فرامـوش نموده و به خاطر نیاورند. با این توجه بود كه فروید به اصل «واپس زدگی» كه بعـدها مـدار اساسـی كـاوش هایش قرار گرفت دست یافت .

پس از كشف واپس زدگی یا «رفولهمان» به اندیشه شد كه چگونه بایستی این نـوع امـراض عصـبی را مداوا كرد. آیا بایستی با برانگیختن وسایل و دست آویزهایی امیال واپسـین زده را عیـان سـاخته و بیمـار را وادار به شناخت و پذیرش آنها نماید، و یا طرحی بریزد تا بیمار به محكومیت آنچه كه قبلاً طـرد كـرده بـود برانگیخته شود؟ لیكن سرانجام با تلقین و تركیب حدس ها و تئوری هایش بر آن شد كه بیمار را بایستی در شرایطی قرار دهد تا وادار به اعتراف تمایلات واپس زده گردد، چون معتقد بود كه بیمار با شـناخت و روبـرو شدن با آنها درمان و معالجه می شود. پس از این دوره است كه روان كاوی یا «پسـی كانـالیز » جانشـین روش پالایش روانی یا «كاتارسیس» .شد

The search for a better way

Movement and activity, the phenomena of psychoanalysis, met with Dr. Brewer, Brewer and treat his patients, colleagues Brewer and Freud Katarys method, separation of Freud and Brewer, Search, Brnhaym the rejection of hypnosis, regression corrosion detection and treatment,

From life of psychiatry and the rapid progress begins. After discovering the value and importance of gender and how neurological and psychiatric diseases. His life was the great discovery of psychoanalysis and writing numerous articles, essays and books to know and understand exploratory. It’s so hard to believe and worship him who had gathered to sabotage the opposition and ridicule began.