تئوریهای فرویدی

تئوریهای فرویدی
پسی كانالیز نخستین، جست و جو در چگونگی واپس زدگی، نقش اساسی دوران كودكی، میل جنسی در كودك، عقده اودیپ، كاوش برای درمان، روش گفت و گوی آزادانه، تئوری خواب، اعمال سهوی و اشتباهات، علل بیماریهای روانی، روانشناسی جدید

امکان درج تبلیغات شهر و استان خدمات و کالاهای شما در mycityad.ir با درج آگهی ستاره دار
پسیكانالیز كلید روان «ناخودآگاه»است و بوسیله آن می توان به این مخفی گاه تاریك روان انسانی دست یافت، البته بایستی میان دو روان «نیمه آگاه»و روان ناخودآگاه صرف كه پنهان گاه تمایلات واپـس زده شده می باشد تفاوتی قایل شد. فروید پس از كشف واپس زدگی به منظور دسـت یابی و كشـف شـرایط و چگونگی واپس زدگی از نقطه شروع به واپس رفتن آغاز نمود، پس از رسیدن به دوران بلوغ همچنـان عقـب نشست تا به سال های نخستین كودكی رسید و به این موضوع پی برد كه خاطرات و تمایلات دوران كودكی هرچند به وادی فراموشی و نسیان افتاده اند، اما با این حال اثرات محو ناشدنی و عمیقـی از خـود بـر جـای نهاده اند. از این كشف، یعنی قرار گفتن و مبدأ و منشأ اكثر تمایلات واپس زده شـده كـه در دوران كـودكی تكوین می یابند اصل و كشفی دیگر حاصل شد كه عبارت بود از وجود «میل جنسی كودكی» یعنی كشـفی كه سیل ناسزا و افترا و مخالفت را بسوی او سرازیر نمود .
در زندگانی دور بیماران زن و مرد، یعنی در دوران كودكی آنان صـحنه هـای ی فریبنـده و مشـحون از عشق و شهوت وجود داشته است كه در زمان های بلوغ و پس از آن به راحتی می توان آنچـه را كـه اتفـاق افتاده و حقیقت در موجودیت داشته است انكار نمود. البته اینجا، یعنی حوادث دوران كـودكی رویـدادهایی واقعی و انجام یافته نبوده اند، بلكه عبارت از تجسم و یا تصور میل بوده است كه به فراموشی دچار شده و یا در شرایطی واپس زده شده اند .
این كشفیات كه هر كدام همراه با آزمایش ها و مطالعات و ملاحظات گوناگون بود موجب كشف مسأله ای دیگر شد كه بیش از آنچه گمان رود بر آشفتگی و هیجان در محیط فروید برانگیخـت، چـون فرویـد بـر مبنای كشفیات قبلیاش اعلام نمود كه پسر بچه عشقی شهوی و جنسی نسبت به مادر داشـته و بـه همـان نسبت به پدر كین ورزیده و قهرانه می نگرد و همچنین این روش در دختر بچه نیز وجود درد اما به عكـس، یعنی دختر بچه نیز همان قدر كه نسبت به پدر عشقی جنسی دارد نسبت به مادر احساس كینه و نفرت مینماید. این دو صورت را فروید با استفاده از میتولوژی یونان و شخصیت های تاریخی یونان باسـتان «عقده ودیپ» و «عقده الكترا» نام نهاد و انرژی غرایز جنسی را نیز «لیبیدو»نامید
هرچه بر وسعت عقاید، تئوری ها، كاوش ها و آزمایش هایش افزوده می گشت بیشتر در پی آن بر می آمد تا وسیله مطمئن تری برای درمان بیماران برانگیزد. پس این بار از در گفتگوهای دو جانبه درآمد و برای كشف و عیان ساختن واپس زدگی های و بطور كلی برای خنثی نمودن و بی اثر كردن مقاومتی كه از جانب آنها به عمل می آمد به سماجت و اصرار و درخواست و اطمینان دادن به بیمار مـی پرداخـت . بـر ایـن مبنـا دگرباره روش خود را تغییر داد و ابداع «گفت و گوی آزادانه» را نهاد – بدین معنا كه بیماران را در شرایط محیط و نور خاصی قرار داده و خود پشت سر بیمار به نحوی قرار می گرفت كه از دیدگاهش بیـرون باشـد، آنگاه از بیمار خواهش می كرد بدون وقفه و از روی كمال صداقت آنچه را كه به ذهنش می آید بر زبان آرد
از مواردی كه در این گونه تداویهای «آنالیتیك»به چگونگی و سـرعت درمـان كمـك مـی نماینـد روابط محبت آمیز و یا به هنگام خود عشقی ای است كه میان بیمار آنالیست بوجود می آید و البتـه بایسـتی تذكر داد كه این محبت و عشق از جانب بیمار شروع می شود. این رابطه ممكن است بر پایه عشـقی حـاد و كاملاً جنسی و یا با كینه و نفرت و خصومتی ابراز شود و در دستگاه فرویدیسم این حالت كه ممكن اسـت بهترین وسیله تداویهای آنالیتیك گردد انتقال خوانده می شود از خصایص و امتیازات ویژه تئوریهای فروید این است كه كشفیات او همچون حلقه های زنجیـری بـه هم پیوسته و از پس هم ظهور نموده و آشكار می شوند. با نمایان شدن روش گفت و گوی آزادانه، بررسـی و كاوش هایی درباره خواب شروع گشت و در واقع این بررسی از آن دیگری تراویده شد. پسیكانالیز اسـاس وچگونگی حقیقی و راستین خواب را نمایان نموده و آن را تحقق و ترضیه یك تمایل واپـس زده شـده اعـلام كرد كه اغلب تغییر شكل داده و به شكل های دیگری تظاهر می كننـد . بـر ایـن مبنـا پـس خـواب نیـز بـا نمودارهای بیمارگونه و اختلال های عصبی همانند و شبیه می باشد .
اما خواب یك بیماری به معنای واقعی آن نیست، بلكه تظـاهر و جلـوه ای عـادی از روان ناخودآگـاه و امیال واپس زده می باشد كه در هنگام خواب به صور مختلف تظاهر نموده و ارضا می شوند. از سویی دیگـر پسیكانالیز حوادثی عادی را كه در زندگی روزمره اتفاق می افتد و در ظاهر مواردی غیرجالب و بی اهمیـت جلوه می نمودند تفسیر و توجیه نموده و نشان داد كه اینها نیز دارای مبنایی مرضی بوده و در واقع به اصـل واپس زدگی تعلق داشته و از تظاهرات و ترضیه هایی است كه به وسیله ناخودآگاهی انجام می گیرنـد . ایـن تظاهرات عبارتند از: اشـتباهات لفظـی اشـتباهاتی در خوانـدن و نوشـتن فراموشـی اندیشـه هـا و ظریفه و غیره كه بطور كلی تحت عنوان اعمال سهوی شناخته می شوند .
روانكاوی ژرف و عمقی علت این اشتباه كاری ها و سهویات را نشان داد و بنابراین از چـارچوب اصـول اولیه اش خارج شده و در حیطه وسیعتری جای گرفت. پسیكانالیز كه بدواً وسیله سـاده و محـدودی بـرای تداوی و درمان امراض عصبی بود از آن حالت محدودیت ویژه بیرون شده و به صورت یك علـم روانشناسـی جدید، ولی بسیار گسترده و عمیـق جلـوه گـر شـد و بـه گفتـه بلـویر پزشـك نامـدار روانـی بـه عنوان روانشناسی ژرفا برای خود جایی باز نمود