آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی از گذشته دور پل ارتباطی با کشورهای منطقه قفقاز و اروپا بوده است. استان آذربایجان شرقی با وسعت 45490/88  کیلومتر مربع در شمال غرب ایران واقع شده است که 7/2 درصد از مساحت کشور را دربر میگیرد و از این نظر، یازدهمین استان کشور است. آذربایجان شرقی از نظر موقعیت جغرافیایی بین نصف النهارها 45 درجه و 30 دقیقه تا 47 درجه و 43 دقیقه طول شرقی و مدارهای 36 درجه و 47 دقیقه تا 38 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.

طول مرزهای استان آذربایجان شرقی 2/247 کیلومتر است که تماما به وسیله رود ارس مشخص شده است. از این مقدار 2/202 کیلومتر آن با جمهوری آذربایجان و 45 کیلومتر با ارمنستان است.

East Azerbaijan province due to the geographical position of the region, the Caucasus, and Europe is far bridge . East Azerbaijan province with an area of ​​45490/88 sq km is located in the North West of Iran 7/2 percent of the country’s size include the idea of an eleventh in the nation. In terms of geographical location between East Azerbaijan meridian 45 degrees 30 minutes and 47 degrees 43 minutes east longitude and 36 degrees 47 minutes 38 degrees circuits and is located 42 minutes north latitude .

Along the boundaries of East Azerbaijan Province 2/247 km which is characterized entirely by the Aras River . The value of 2/202 km and 45 km with Armenia by Azerbaijan .

Azerbaijan , Armenia , Europe , Azerbaijan , East Azerbaijan , Azerbaijan, East , the Caucasus , the borders of East Azarbaijan , East Azarbaijan ad