ترانسمیتر دما

ترانسمیتر دما ابزاری جهت تبدیل مقادیر درجه حرارت به سیگنال کنترلی استاندارد می باشد.
شركت تبليغاتي آگهي شهر من ترانسمیتر دما در انواع دین ریل و هد مونت و ضد انفجار و را با کیفیت بسیار بالا و با اندازه و قیمت مناسب جهت نصب در تابلوها یا مکانهای کوچک به کاربران و طراحان شبکه های کنترل، مانیتورینگ ارائه می دهد. این ترانسمیتر ها با برند دات اکسل کشور ایتالیا جزء برندهای معتبر اروپایی می باشند.

دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1065ISHT
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1010
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1010ISHT
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1010OEM
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1015
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1015IS
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1015ISHT
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1061
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1065
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1065IS
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1066
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT1135
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT2015
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT2015IS
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT2015ISHT
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT2045
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT205 2W
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT205 3W
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT2061
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT2065
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT2066
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT207 2W
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT207 3W
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT2145
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT2165
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT2166
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4035
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4035IS
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4035ISHT
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4135
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4235ISA
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4235ISB
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4235ISC
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4520
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4530
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4531A
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4531B
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4531C
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4531D
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4532A
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4532B
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4532C
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4532D
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4535
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4540R
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4540T
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4631A
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4631B
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4631C
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4631D
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4632D
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5020
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5021
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5022
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5023IAC A
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5023IAC B
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5023IAC C
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5023IDC A
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5023IDC B
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5023IDC C
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5023V
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5024E
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5024L
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5025
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5028
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5030ISA
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5030ISB
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5030ISC
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT511
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT511H
ترانسمیتر دات اکسل DAT1010IS
دات اکسل – ترانسمیتر دات اکسل DAT4035IS
دات اکسل – ترانسمیتر دما DAT 5024/V1
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 207A 2W
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 207A 3W
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 207B 2W
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 207B 3W
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 5023IAC-D
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 5024/R1
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 5024/R2
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 5024/T1
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 5024/T2
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 5024E/1
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT 5024E/2
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4035IS
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4135-SEL
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT4235
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5028-2
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5028-4
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5030IS-AH
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسل DAT5030IS-BH
دات اکسل – ترانسمیتر دما دات اکسلDAT 207C 3W