شبکه اجتماعی LinkedIn

شبکه اجتماعی LinkedIn

بیــش از نیمی از کاربــران لینکدین در آمریکا هســتند اما هر لحظه به تعداد کاربران آن در سراســر جهان اضافه میشــود. لینکدین برای حرفهییهای ۶۵-۲۵ ساله طراحی شده و برخی ویژگیهای آن رایگان اســت و بخش اصلی آن، ایجاد یک ســرویس اشتراکی است. اشخاص میتوانند پروفایل حرفهیی خودشــان را که میتواند به وسیله دیگران در شبکه شــان مرور شود، داشته باشــند. همچنین پروفایل افراد مورد تماس با خودشــان را مــرور کنند. نحوه مشــاهده پروفایل کاربران در لینکدین توســط یک مرورگر، بســتگی به میزان پرداخت او برای یک اکانت (حساب کاربری) دارد.

در میان شبکه های اجتماعی ساده و معمولی ، لینکدن توانسته بیش از آنچه که از آن انتظار می رود جای خودش را باز کند. هرچند باید گفت در لینکدین اســتفاده های تجاری نقش بسیار مهمی را دارد. به کمک لینکدین شــما می توانید دفتر تجاری مجازی خود را داشته باشید و به کمک آن به ســادگی فرصت های زیادی را برای تجارت برای خود مهیا کنید. اینکه بتوانید خودتان را به عنوان یک کاربر قدرتمند در لینکدین مطرح کنید، نیازمند آن اســت که بتوانید از تمامی امکانات این رسانه اســتفاده کنید و بتوانید حسابی در تجارت خود موفق شوید و این خود نیازمند اســتفاده از تمامی و یا بیشتر برنامه های کاربردی است که می توانید در لینکدین آنها را داشته باشید.

می توان گفت که، در میان تمامی وب ســایتهای پــر بازدید کننده و شلوغی که فعالیت پاســخگویی انجام می دهند؛ لینکدین تنها سایتی اســت که به کمک آن می توانید به جواب ســئواالت خیلی تخصصی و مهم خود برسید. یا برای خود اعتبار خیلی خوبی فراهم آورید. هنگامی که به ســئوالی پاســخ می دهید و پرســش گر جواب شما را به عنوان بهترین جواب مشــخص می کند، شما یک امتیاز ”کارشناسی کردن “ دریافت می کنید که این به شــما کمک می کند تا پروفایلتان بیشتر و بهتر دیده شود. هنگامی که شــما توانستید امتیاز کارشناسی یا همان ”expertise point“ بیشــتری را بدست آورید، پروفایل شما در مرتبه بالاتری در زمینه و رشته شما قرار خواهد گرفت. این به شما کمک می کند که بیشتر دیده شوید.

وب سایت LinkedIn، یکی از شــبکه های نوپا، همراه با بیش از 120 میلیون کاربر از سرتاســر جهان می باشد. این شبکه براســاس آمارهای ebizMBA، رتبه سوم در بین شــبکه های اجتماعی را از آن خود کرده است. وب سایت LinkedIn.com به شــما کمک می کند تا اطالعات و ایده های خود را با دیگر افراد حرفه ای موجود در شــبکه به اشتراک گذاشــته و فرصت ارتباط با آن ها برای شما مهیا شود. این شبکه یک فرصت مناسبی ست برای تمامی افراد حرفه ای که به دنبال کار کردن در یک شرکت می باشند.

چهار هدف اصلی LinkedIn

1- کنترل هویت کاری و تخصصی شــما: به این صورت که شما می توانید همیشه یک رزومه آنالین )که به صورت دقیق توانایی ها شما را در آن ذکر شده است.( داشته باشید که قابل جست و جو شدن و همین طور قابل پیدا شدن توسط موتور های جست و جو است.

2- ایجاد شــبکه و بر قراری ارتباط های گذشــته : شما می توانید هم دانشــگاهی، همکاران فعلی و ســابق خود را پیدا کنید و دوباره با آنها ارتباط برقرار کنید و در اینجا تاکید گشــته کــه ارتباطات دنیا واقعی خود را وارد کنید.

3- به اشتراک گذاشــتن دانش و مهارت ها : شما می توانید به راحتی ســوال خود را در یک جامعه ی ۳۰ میلیونی مطرح کنید و به سرعت، دقیق، کامل و قابل اطمینان جواب آن را دست پیدا کنید و همچنین با جواب دادن سوال های دیگران و به نمایش گذاشتن مهارت ها و دانش خود، فرصت ها مناســبی را کسب کنید. و حتی اگر شما به عنوان یک کارآفرین نیاز به اطالعات، تجربه داشــته باشید می توانید از این منبع استفاده کنید.

4- به وجود آوردن فرصت ها : وقتی شما در این جامعه عضو می شوید، قابل دسترســی می شوید. در این شــبکه افرادی هستند که به دنبال اشخاص مناسب می گردند و وقتی شما را در این شبکه پیدا کردند، به شما پیشنهاد فرصت های بهتری می دهند.

در زیر، به تفکیک هر ۵ دلیل را مورد بررســی قرار می دهیم تا به این نتیجه برســیم که این شبکه تا چه اندازه می تواند برای خیلی از افراد و شرکت ها مفید واقع شود.

LinkedIn -1 به دنبال کیفیت است

طرز نگاه شــبکه LinkedIn ً به گونه ای اســت که کامال با دیگر شبکه هــای اجتماعی تفاوت دارد. برخالف ســایر شــبکه هــای اجتماعی، LinkedIn مکانی برای ســرگرمی کاربران نیست؛ بلکه مکانی است که تفکر ”حرفه ای“ درمیان کاربران حرفه ای به اشــتراک گذاشــته شود. برای LinkedIn، کیفیت بسیار مهم تر از کمیت می باشد!

این شــبکه همچنین دارای بخشــی برای کاربران می باشد که آخرین خبرهای دنیا در آن منتشــر می شود. LinkedIn برای کاربران، صرفایک شبکه اجتماعی جهت ساخت یک ”پروفایل“نخواهد بود! بلکه می توان از آن جهت دنبال کردن آخرین خبرها نیز استفاده نمود.

LinkedIn -2 فرصت های شغلی مناسبی را برای شما در نظر داردشــاید این مورد، مهمترین دلیلی باشــد که باعث می شود شما به این شبکه بپیوندید؛ چون که LinkedIn باعث خواهد شد که شما را برای یافتن یک شغل مناسب راهنمایی کند.هم چنین شرکت ها نباید از این مورد غفلت کنند که برای آن ها بهترین فرصتی خواهد بود که یک کارمند حرفه ای با توجه به نیازهایشــان ازطریق این شبکه پیدا کنند.

 پس شش دانگ حواســتان را کاملا متوجه این موضوع کنید که شاید آینده ای درخشان – به کمک این شبکه – خواهید داشت.

3- گرایش به تفکر ”حرفه ای”

همانطور که در مورد نخســت ذکر شد، شــبکه LinkedIn یک شبکه ای با یک نوع گرایش خاص به افراد حرفه ای اســت که برخلاف مابقی شبکه های اجتماعی، علاوه بر قرار دادن مشخصات فردی، علایق، سن، نگاه سیاســی و دیگر موارد شــخصی در پروفایلتان، میزان تحصیلات، دانشگاهی که در آن تحصیل کرده اید و حرفه های خود را نیز درمعرض دید دیگران قرار می دهد. این مورد باعث می شــود که شرکت هایی که به دنبال افراد خبره و حرفه ای در زمینه مورد فعالیتشــان هستند را به راحتی بیابند و آن ها را استخدام کنند.

4- روشی خوب جهت یافتن آدرس یک شرکت

آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده اســت که به دنبال آدرس یک شرکت باشید؟ شــاید LinkedIn بهترین گزینه باشد! LinkedIn باعث می شود که شــما در یافتن آدرس پســتی یک شرکت راحت تر باشید. عالوه بر نشانی پســتی، امکان مطالعه اطالعات کامل یک شرکت از قبیل تعداد کارمندان، زمینه فعالیت، آدرس وب سایت، آدرس ایمیل جهت ارتباط و خیلی اطلاعات دیگر را بیابید.

از طرف دیگر، این یک نوع تبلیغ برای خود شرکت خواهد شد! چطور؟ خوب معلوم است، هنگامی که یک شرکت خود را در این چنین شبکه  موجب معروفــی اطلاعات خود را در معرض دید بقیه قرار میدهد، قطعامی شــود خیلی از افراد با این شرکت اشنا شوند و شاید یکی از مشتری های آن ها شود!

5- فراهم کردن فرصتی جهت مشارکت در بحث ها به ســه بخش تقسیم می شوند که به شرح کاربران LinkedIn عمومازیر است:

 کاربران: این دســته شامل افرادی هستند که از LinkedIn استفاده شــخصی دارند و با تکمیل کردن اطالعات پروفایل خود، به دنبال یک شغل مناسب هستند.

 شــرکت ها: این دسته شامل شــرکت هایی هستند که می خواهند شرکتشان به نوعی تبلیغ شود و افراد مختلف در جاهای مختلفی در این جهان، آن ها را بشناســند. آن ها با تکمیل اطالعات عمومی شرکتشان در صفحه تخصیص یافته به خودشــان، کمک مــی کنند که یک فرد بتواند شرکتشان را بهتر بشناسد.

گروه ها: گروه ها، توســط شرکت ها ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد. ایجاد این چنین گروهی باعث می شــود که افراد مختلفی یک فرصت جهــت بحث و گفت و گو، ارائه پیشــنهادات، نظــرات و انتقادات را به شــرکت ها وارد کند. همچنین موجب می شود که یک ارتباط نزدیک تری میان شرکت ها و مشتری هایشان ایجاد شود.

این ۵ مورد شاید تعدادی از دلایلی باشد که شما را به سوی LinkedInبکشــاند. پس اگر یک کاربر حرفه ای هستید، همین حالا به این شبکه بپیوندید.