شهمیرزاد

شهمیرزاد

شهمیرزاد در شمال شهر سمنان ـ مرکز استان – واقع شده است و پس از ٢٠ دقیقه طی مسیر و برانداز مناظر سـبز و زیبـای کوهستانی، این شهر با طبیعت بکر و ناشناخته و البته زیبایش در برابر مسافران قرار می گیرد .

استان سمنان از  گرم ترین استان های کشور محسوب می شود و نام استان سمنان بیشـتر بـا کـویرعجین شـده اسـت و وجـود طبیعتی بکر و جنگلی در فاصله دق ٢٠ یقه ای از مرکز سمنان، هر گردشگری را به خود جلب می کند .از گرمای جاده کویری که رها می شوی به ناگاه خود را در میان انبوهی از درختان سبز و گنـدم زارهـای زیبـا گـم می کنـی .

هوایی مطبوع آنچنان صورتت را نوازش می دهد که باور ینم کنی پشت سرت بیابان بـوده و هـرم داغ آفتـاب و جریـان آب در جویها، ستگی و تشنگی کویر را از تنت می زداید .

این شهر از طبیعتی زیبا و پوشش گیاهی سرسبز تشکیل شده است و میانگین دمای سـالیانه آن ١١ درجـه سـانتیگراد اسـت که بین ١٦ درجه زیر صفر سردترین و ٣٤ درجه بالای صفر در تر گرم ین مـاه سـال متغیـر اسـت . اخـتلاف ارت فـاع سـمنان و شهمیرزاد از سطح دریا بیش از هزار متر است و این امر از عجایب طبیعت استان سمنان است که در فاصله ٢٠ کیلومتری تـا این اندازه اختلاف دما وجود دارد بر همین اساس بی جهت نیست که شهمیرزاد را بهشت کویر نیز نامیده اند

جمعیت ثابت شهمیرزاد بیش از ١٢ هزار نفر است که در تابستان و ایام نوروز به جهت استقبال زیاد مسافران و گردشگران به بیش از ٥٠ هزار نفر افزایش یابد می و از این شهر دو راه ارتبـاطی ١٧٠ کیلـومتری بـه سـاری و ٥٥ کیلـومتری بـه دو آب در استان مازندران وجود دارد.

٢.١ جاده شهمیرزاد – کیاسر – ساری

جاده شهمیرزاد ک – یاسر – ساری از یها جاذبه ویژه ای برخوردار است که یها کوه بلند و سترگ البرز چون دیوارهـایی عظـمی دو سوی جاده را در آغوش گرفته و گاهی انگار جاده را در دل کوه . اند نشانده یها دشت اطراف با چشم اندازی بـی بـدیل هـر نگاهی را به خود معطوف می کند، شهمیرزاد در امتداد این جاده واقع شده و مسافران و رهگذران را به دیدن و مانـدن دعـوت  می کند .

چشمه یها بی نظیر این شهر که از دیوارههای البرز می جوشد و جاری می شود از بهترین های آب معدنی به حسـاب می آیـد .

در بخش شمالی شهر، پیست اسکی جاذبه های زمستانی این شهر را نمایان می سازد و زمستان این شهر نیز گردشگران زیادی را برای ورزش های مفرح زمستانی به سوی خود می کشد .

این شهر به شکل شیبدار با کوچه و خیابان پر از درخت، زیبایی نادری دارد که در کمتر ناحیه ای از ایران دیده می شود. زبان مردم شهمیرزاد زیرشاخه زبان گیلک به حساب . آید می نان محلی بهشت کویر با صـنعت کشـاورزی آن رابطـه ای مسـتقمی و جالب دارد. نام نانی که مردم این شهر با گردو می پزند «، تنبلک» است .

شهمیرزاد، بهشت کویر و نگین زمردین بر حلقه انگشتر ی شهرها ی حاشیه کویر مرکز ی ایران است، سبز جامه ا ی بر قامت باشکوه طبیعت و تابلوی ی چشم نواز و دلفریب با قلم نقاش چیره دست عالم هست ی و شهر ی زیبا، باصفا و تاریخی در ٢٠کیلومتر ی شمال شهر سمنان مرکز استان کویری در دامنه های جنوب ی کوهها ی سر به فلک کشیده البرز شرقی با فاصله کمتر از ٢٣٠ کیلومتر ی تهران که قدمت آن به روایت مورخین در کتب معتبر به عهد باستان می رسد

باغ های منطقه کوهستانی شهمیرزاد، یکی از منابع مهم درآمد مردم است. گردو نخستین گزینه باغداری و کشـاورزی در ایـن شهر محسوب می شود. پس از آن درخت های سربلند سپیدار و چنار، کوچه و برزن شهمیرزاد را به کوچه های باغ منحصـر بـه فردی تبدیل کرده است .

وجود درختان سیب، انواع گلابی، زردآلو و آلبالو در یها باغ شهمیرزاد، زیبایی دوچندانی را بـه هنگـام بـه محصـول نشسـتن  می آفرینند که گویی بهشتی در دل کویر رخ می نماید و آب گوارا و خنک های چشمه شهمیرزاد طراوت را در فضا ایجاد کـرده است، سایه درختان آلو و زیباییهای ها آن در فصل بهار به هنگام شکفتن در کوچه یها باغ این منطقه، چشم هر مسافر تـازه وارد را به خود جلب می نماید و محصول آلو بعد از گردو مهمترین محصول این شهر است .درختان سر به فلک کشیده و کهنسال چندین هزار ساله نظیر گردو، چنار و درختانی نظیر تبریزی و بید مجنون مناظر بسیار زیبا و دلفریبی را در این شهر پدید آورده و استاد و نقاش چیره دست طبیعت تابلوی زیبایی را در این بخش از کشور آفریـده که چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند .

شهمیرزاد دارای چندین قله و تپه است که بلندترین قله شهمیرزاد با ارتفـاع ٣٨١٠ متـر، «نیـزوا » نـام دارد کـه در دهسـتان چاشم بخش شهمیرزاد قرار گرفته است. سه قلعه تاریخی شیر قلعه، قلعه شیخی و دژ وهـل از قـلاع مهـم ایـن شـهر اسـت .

در ایالت «قومس» «یا کومش -» یکی از کانون های مهم اسماعیلیان می – توان بـه «شـیرقلعه «و » دژوهـل » اشـاره کـرد کـه شیرقلعه بر اساس آمار میراث فرهنگی استان سمنان به عنوان قد مییترین ابنیه تاریخی شهرستان سـمنان بـه دوره ساسـانی باز می گردد ١٦. چشمه، ١٥ نهر و حدود همین تعداد قنات و بیش از ١٠ استخر در این شهر وجود دارد

شهمیرزاد را بهشت گم شده بر بام ایران و نگین و بهشت کویر می نامند و ایـن لقـب زیبنـده آن اسـت، کـه در میـان بیابـانی خشک چون گل سرخی سرزنده و شاداب، خودنمایی می کند .