هفت چشمه

هفت چشمه

هفت چشمه شهمیرزاد و سرچشمه شهمیرزاد دو تا از یها چشمه شهر شهمیرزاد است کـه بـا فاصـله کمـی از یکـد یگر واقـع  اند شده سرچشمه یا شیخ چشمه سر در پای کوه شیرقلعه شهمیرزاد واقع شده است و آب از دل کوه بیرون می آیـد و کمـی پایین تر هفت چشمه قرار دارد که از دل زمین آب بیرون می آید

پیوستن آب این دو چشمه رودی را ایجاد کرده که تا مرکـز شهر ادامه دارد و فضای زیبایی را برای اقامت و استراحت هم برای هم استان های عزیز فراهم آورده و هم برای مسافرینی کـه قصد سفر از مشهد به تهران یا بلعکس را دارند چرا که شهمیرزاد در ٢٥ کیلیومتری سمنان واقـع شـده و بـا یـک بزرگـراه از سمنان به شهمیرزاد متصل شده است از این رو مسیر رودخانه و خوردن آب این چشمه که یکی از یها آب سبک کشور است و پیاده روی در زیر درختان بلند گردو این منظقه می تواند موجبات سرخوشی و لـذت و آرامـش شـما را فـراهم آورد در ایـن مسیر رودخانه تا مرکز شهر همچنین جاده سلامتی با وسایب ورزشـی قـرار دارد و در انتهـا بـه میـدان اصـلی شـهر و پـارک کوهستان و تله سیژ آن ختم می شود که همه اینها می تواند در مسیری ده دقیقه ای فراهم گردد برای رسیدن به این مکـان نیاز است تا شما از میدان شهر به سمت شمال شهر یا از با توجه به تابلوها بـه سـمت شـیخ چشـمه سـر حرکـت نماییـد در سرچشمه توسط شهرداری سکوهایی تهیه شده تا مسافرین و علاقمندان بتوانند در کنار رودخانه بنشینند در این منطقه یـک قهوه خانه سنتی واقع شده است اما داشتن یک زیرانداز جهت نشستن را به شـما پیشـنهاد میـ کنـمی همچنـین از آنجـا کـه سوپرمارکت بزرگی در این مسیر نیست لذا پیشنهاد می شود از مرکز شهر خرید خـود را انجـام دهیـد و همچنـین وسـیله ای برای پحتن یا گرم کردن غذا مثل پیک نیک یا ذغال تهیه نمایید تا هم شما راحت تـر باشـید و هـم بـه محـیط زیسـت ایـن منطقه آسیب نرسانید آدرس: شمال شهمیرزاد هفت چشمه

روستای ملاده

فاصله روستای ملاده تا مرکز بخش (شهمیرزاد) ٦٠ و تا مرکز اسـتان (سـمنان ٧٦ ) کیلـومتر اسـت . روسـتای مـلاده، بـا مختصـات جغرافیایی ٥٣ درجه و ٢٤ دقیقه طول شرقی و ٣٦ درجه و ٢ دقیقه عرض شمالی، در شمال شهر سـمنان واقـع شـده اسـت . بـرای رفتن به ملاده نیاز است تا ابتدا از شهمیرزاد عبور کرده و به جاده ساری بروید. ملاده از سـطح دریـا ١٧٧٠ متـر ارتفـاع دارد. آب و هوای آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستان سرد و پربرف است. رودخانه سفیدرود که در زبان محلی آن را اسبه رو می نامنـد ،در شمال روستا جریان دارد. نام این روستا در گذشته یها دور، ایوک و جزء منطقه دودانگه ساری بوده اسـت . در منطقـه دودانگـه، چهار طایفه جوش، جولا، سادات و ملأ زندگی می کردند. پس از مهاجرت و اسکان گروهی از طایفه ملأ به روستای ایوک، نـام ایـوک به ملاده تبدیل شد. مردم روستای ملاده به زبان مازندرانی سخن می گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هسـتند . الگـوی معیشت و سکونت در سال ١٣٨٥، جمعیت روستای ملاده در حـدود ٥٥٠ نفـر گـزارش شـده اسـت . بیشـتر درآمـد روسـتاییان بـر فعالیتهای زراعی، دامپروری، باغداری و صنایع دستی استوار شده است. زنان روستا، در کنار فعالیتهای زراعی به بافت گلمی، قالی و جاجمی و پارچه کت و شلوار پشمی (چوخا می) پردازند. محصولات عمده زراعی روستای ملاده عبارت است از: گنـدم، جـو، سـیب زمینی، نخود، لوبیا، عدس، سیر، چغندر، هویج و سبزیجات. گیلاس، آلبالو و گـردو و نیـز محصـولات بـاغی ایـن روستاسـت . مراتـع سرسبز پیرامون روستای ملاده موجبات رونق دامداری را فراهم نموده و انواع لبنیات مانند شیر، پنیر، ماست، کشـک، قـره قـوروت، کره و روغن حیوانی در این روستا فرآوری می شود. روستای مـلاده در یـک محـدوده کوهسـتانی اسـتقرار یافتـه و بافـت مسـکونی متمرکزی دارد. مصالح به کار رفته در ها خانه بیشتر از سنگ، گل و چوب است. هـا خانه ، دارای اتـاق نشـمین،آشـپزخانه، سـرویس بهداشتی، انبار علوفه و غله، طویله، ایوان بزرگ و حیاط است. حیاط به وسیله چند پله به ایوان که محـل نشـمین تابسـتانی اسـت، اتصال می یابد . سقف شیروانی ها خانه ، جلوه ویژه ای به روستای ملاده بخشـیده اسـت . هـا جاذبـه ی گردشـگری در منطقـه شـمالی روستای ملاده، ییلاقهای زیبایی سنگ چشمه، پشت لد، اشکبستون، لوتک و جنگل معروف افرا، مرتبط با یها جنگل شـمال، قـرار دارند. راه ارتباطی روستای ملاده با روستاهای دودانگه ساری، از جنگل افرا می گذرد. درختان بلوط، نارون، افرا و راش در این جنگل قد برافراشته . اند در ناحیه جنوبی روستا نیز انبوهی از درختـان ارس، و هـا کـوه را هـا تپـه پوشـان انـد یده . سـرطلا مشـهورترین کـوه روستاست، در اطراف این کوه، ییلاقهای کلاته و شاه زمین فضای دلپذیری را به وجود در . اند آورده یها باغ زیبای این ییلاق، انـواع درختان گردو، سیب، گیلاس، آلبالو، هلو و بعضی درختان جنگلی میوه دار مانند سیاه دانه، ازگیل، زالزالک، زرشک و توت صـحرایی وجود دارد یها قله. اطراف روستا تا اواخر بهار از برف زمستانی پوشیده است، چشم اندازهای زیبایی را به وجود می آورند. آرامگاه بی بی طیبه در ورودی روستا واقع شده است. مردم روستا بی بی طیبه را دختر حضرت موسی بن جعفر (ع) می داننـد . روسـتا دو بـاب آسیاب آبی قدمیی داشته است که هنوز آثاری از آن به جا مانده است. کاخ ابراهمی خان یا شکارگاه ملاده، شامل دو عمـارت بـزرگ است که از تر مهم ین جاذبه یها تاریخی این روستا به شمار . آید می این مجموعه زیبا، در شمال شرقی روستا واقع شـده و شـامل دو بنای با شکوه است که در دو سمت شرق و غرب محوطه، به فاصله ٥٠ متر و در مقابل یکدیگر ساخته . اند شده هر یک از عمارت هـا در دو طبقه مجزا بنا اند شده که هر طبقه متشکل از تعداد زیادی اتاق و راهروهای ارتباطی است. این عمارت ها، سقف شـیروانی بـا

پوشش گالوانیزه دارند. معماری این بناها، زیبایی خاصی دارند. گچبری و طاق نماهای روی دیوار او ها اتاق هـا یوان ، بـا نقاشـیهـای زیبا و شوم ینههای کوچک، زینت داده . اند شده این مجموعه، حیاطی بزرگ با انبوهی از درختان متنوع دارد. عمارت به شخصـی بـه نام ابراهمی خان از احکام منطقه، تعلق داشته است و در حال حاضر، به عنوان آثار باستانی به ثبت محلی رسیده است. آدرس: جـاده ساری بسن شهمیرزاد و ساری