اصطلاحات اسلامی

آشنایی با برخی اصطلاحات ( اسلامی)
منى
منى، به مایع غلیظى گفته مىشود كه از غدد تناسلى مرد، به وسیله نزدیكى یا احتلام و یا استمنا بیرون مىآید. خروج منى در زن و مرد تفاوت دارد و در مرد، داراى سه نشانه زیر است :
1. همراه با شهوت است .
2. با جستن بیرون می آید .
3. بدن پس از آن سست مىشود. اگر هیچ یك از این نشانههاى سه گانه و یا یكى از آنها در آن نبود، حكم به منى نمیشود؛ مگر آن كه از راه دیگرى یقین به منى بودن آن پیدا شود .
در زن، اگر خروج ترشحات، همراه با شهوت (اوج لذت جنسى) باشد، حكم به جنابت مىشود و لازم نیست با جستن بیرون آید و بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد، حكم به منى نمىشود؛ مگر آن كه از راه دیگرى یقین به منى بودن آن پیدا شود. هر رطوبت و ترشحى كه از بانوان بیرون آید، لازم نیست براى آن غسل كنند؛ بلكه بسیارى از این ترشحات كه با اندك تحریك جنسى از آنان بیرون میآید، منى نیست و پاك است .

جنابت
جنابت در اصل، اسم مصدر از اجناب و به معناى دورى است و در اصطلاح، به حالت نجاست باطنى گفته میشود كه پس از نزدیكى یا خروج منى حاصل مىشود. انسان جنب، از آن جهت كه بدون طهارت و غسل، از نزدیك شدن به نماز منع و نهى گردیده، جنب نامیده شده است. به طور كلى، انسان به دو چیز جنب مىشود؛ یكى آمیزش جنسى به شرط دخول، نسبت به مرد و زن [اگرچه منى بیرون نیاید] و دیگرى بیرون آمدن منى؛ در خواب باشد یا بیدارى؛ كم باشد یا زیاد؛ با شهوت باشد یا بی شهوت و با اختیار باشد یا بىاختیار. هر یك از دو مشخصه یاد شده، به تنهایى باعث وجوب غسل جنابت می گردد. بنابراین، ممكن است مرد با همسر خود نزدیكى كند و منى از او بیرون نیاید كه در این صورت نیز بر هر دوى آنان غسل واجب میشود .

احتلام
احتلام، از واژه حلم و به معناى خواب دیدن با لذت جنسى است؛ خواه این خواب، باعث انزال منى شود یا نشود؛ ولى در اصطلاح شرعى، احتلام، اخص از احتلام لغوى است؛ به این معنا كه هرگاه در خواب، از شخص، منى خارج شود، شخص محتلم شده است و در این صورت، باید براى نماز، غسل جنابت انجام دهد .

استبرا
استبرا در لغت به معناى پاكى خواستن است و در اصطلاح، به عملى گفته مىشود كه مرد بعد از بیرون آمدن بول انجام میدهد و كیفیت آن به این ترتیب است كه سه بار با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بكشد و بعد با شَست و انگشت ابهام، زیر آلت گذاشته، سه بار تا ختنهگاه بكشد و سپس سه بار سر آلت را فشار دهد. این عمل، براى مرد مستحب است و فایده اش آن است كه اگر آب مشكوكى بعد از آن از شخص خارج شود، پاك است و وضو را هم باطل نمیكند؛ اما اگر استبرا نكند و چنین آبى از او خارج شود، باید وضو را اعاده كند و محل را بشوید
یك نوع استبراى دیگر نیز به نام استبراى از منى وجود دارد كه با بول كردن حاصل مىشود و فایدهاش آن است كه اگر آب مشكوكى بعد از آن خارج شود و انسان نداند منى است یا یكى از آبهاى پاك، غسل ندارد و اگر استبرا نكند و احتمال دهد ذرات منى در مجرا باقى بوده، همراه بول یا رطوبت دیگرى خارج شده، باید دوباره غسل كند. براى بانوان، استبرا وجود ندارد و اگر رطوبتى از آنان بیرون آید و در پاكى و نجاست آن شك كنند، پاك میباشد و وضو و غسل آنان را نیز باطل نمیكند .

استمنا
استمنا آن است كه انسان با خود یا دیگرى كارى كند كه از او منى بیرون آید؛ لازم نیست این عمل با وسیلهاى انجام گیرد؛ بلكه ممكن است با نگاه به عكس مبتذل یا فكر ملاعبه، معاشقه و نزدیكى با جنس مخالف نیز استمنا و خودارضایى صورت گیرد. این عمل، گناهى بزرگ و حرام است و در صورت خروج منى، روزه شخص باطل و غسل جنابت بر او واجب میشود و اگر با این عمل، منى بیرون نیاید، هر چند شخص مرتكب گناه شده است، ولى روزهاش باطل نیست و غسل هم ندارد . استمنا، كفاره ندارد؛ ولى باید توبه كند و از این كار دست بردارد. اگر شخصى كه استمنا كرده، نزد قاضى اقرار كند یا دو نفر عادل، نزد قاضى شهادت بدهند، قاضى او را تعزیر میكند؛ یعنى به مقدارى كه مصلحت میداند، به او تازیانه میزند؛ البته در این گونه موارد لازم نیست شخص به گناه خود اقرار كند و بر دیگران نیز لازم نیست كه نزد قاضى آبروى او را ببرند .

مذْى
مذى، در اصل، به معناى آبى است كه از روزنه حوض بیرون مىرود و در اصطلاح، به آبى مىگویند كه بعد از ملاعبه و بازى كردن با همسر یا شخص دیگر، از شخص بیرون مىآید. این رطوبت، در صورتى كه مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاك است .

وذْى
وذى، در اصل، از وذیه به معناى آب كم گرفته شده است و در اصطلاح، به آبى میگویند كه بعد از منى بیرون میآید. این رطوبت، در صورتى كه مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاك است .

ودى
ودى، در اصل، به معناى جارى شدن آب و غیر آن است و در اصطلاح، به آبى مىگویند كه بعد از بول بیرون می آید و كمى سفید و چسبنده است. این رطوبت، در صورتى كه مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاك است .

عرق جنب از حرام
عرق كسى كه از طریق حرام جنب شود، خواه به واسطه زنا باشد یا لواط و یا استمنا، نجس نیست؛ ولى بنا بر احتیاط، با بدن یا لباسى كه به آن آلوده شده، نماز نخواند.
مراحل و واكنشهای عصبی و فیزیكی روابط جنسی از لحظه شروع تا پایان
ارسال مقاله از دكتر الناز رفیعی
بطور كلی واكنشهایی كه بدن در هنگام كورسهای جنسی و خود ارضایی از خودش نشون میده ، نقشهای مهمی رو در سلامتی جنسی افراد بازی میكنه كه متاسفانه از سوی اشخاص جدی گرفته نمیشه…بصورت تجربی دونستن اینكه الان در چه مرحله ای از رابطه قرار دارید روش تخمینی ساده ای داره و شناخت علمی اون میتونه كمك شایانی رو در نحوه ارتباط شما با زوجتون فراهم بیاره…اینكه بشناسین زوجتون در چه مرحله ای قرار داره به شما كمك میكنه كه رفتار صحیح جنسی رو انتخاب كنید و در لحظه باعث قطع رابطه ، تشدید رابطه یا لزوم یا عدم لزوم برای تغییر حالت و نظایر اینها بشه كه تماماً قدرت جنسی شما رو در به ارگاسم رسوندن زوج شما فراهم میكنه…بطور كلی مراحل جنسی شامل 4 مرحله میباشد كه هركدام نشونه های كاملاً قابل رویتی دارد و این مراحل عبارتست از :
– بر انگیختگی یا Excitement
خصوصیات این فاز میتواند از تنها چند دقیقه تا چند ساعت بروز كرده و كاملاً پایدار بمونه.در این حالت فرد احساس كشیدگی در عضلاتش میكنه . معمولا فرد از نظر روحی به محركهای اطراف واكنشهای سریع و مقطعی میده و مجدداً در خودش فرو میره.ضربان قلب سریعتر میشه و همچنین نفس كشیدن یك مقدار سنگین میشه.بدلیل جریان سریع خون در بدن پوست بصورت تیره تر كه البته صحیحترش قرمزتره در میاد.در زنان و تا حدودی در مردها سر سینه ها شروع به سفت شدن میكنه.خون بسمت جهاز جنسی هجوم میاره و در نتیجه آلت در مردان بر انگیخته شده و در زنان هم دیواره ها واژن پف میكنه.همینطور كلیتوریس سفت شده و خودش رو از ریز كلاهك بیرون میكشه وآماده تحریك میشه.در واژن مایع لزجی كه به منظور سهولت در ایجاد رابطه است شروع به ترشح میكنه و سطح واژن رو كاملاً خیس میكنه در زنان سینه ها سفت شده و در مردان ضمن اینكه بیضه ها پف میكنه یك پیش آب هم شروع به ترشح میكنه و سطح اون رو شستشو میده.امواج احساسی شروع به ساطع شدن میكنه و مغز تمركزش رو بروی موارد حسی وارتباطی قرار میده …
– مرحله ثابت شدن یا Plateau
این فاز مرحله ایه كه عملیات جنسی شروع میشه و در طی اون فرد به مرز ارگاسم میرسه.این مرحله در واقع تشدید مراحل فاز یك میباشند. در این فاز ، كلیتوریس به رنگ قرمز تیره در میاد و كاملاً حساس میشه تا جائیكه در بعضی افراد ممكنه لمس اون دردناك بشه.بیضه ها توسط كیسه بیضه جمع میشن و ضربان قلب بالا میره.گردش خون و سرعت تنفس بالا میره و ماهیچه ها، خصوصاً بخش دست و پا و صورت منقبض میشن. در این مرحله مغز زیر بار امواج احساسی قرار داره و تمركز خودش رو از جاهای دیگه مثل بخش تحلیل بر میداره . در این مرحله است كه شما ممكنه دست به كارهایی بزنید كه بعداً از فكر كردن بهش احساس شرم كنین !!
3- انزال یا Orgasm
این فاز كوتاه بوده و لحظه ای میباشد. انقباض ماهیچه ها بطور مقطعی ولی صد در صد صورت میگیره.ضربان قلب و سرعت تنفس به بالاترین حالت خودش میرسه.برای توازن بین عمل تنفس و بارهای احساسی معمولاً از اصوات و كلماتی نظیر آه كه قابلیت این مهم رو دارن بطور ناخودآگاه استفاده میشه.در مواقعی حتی حبس كوتاه مدت تنفس صورت میگیره. در رحم و واژن حركات و انقباضات نبضی شكل صورت می پذیره.در مردان این مرحله با خروج مایع Semen یا منی صورت میگیره. كلیتوریس و همچنین سر آلت دچار چنان حساسیتی میشه كه لمس اون میتونه كاملاً با واكنش عصبی همراه باشه…..
4-بازگشت یا Resolution
در این مرحله بدن شروع به بازگشت به حالت عمومی خودش میكنه.اندامهای پف كرده و سفت شده دوباره شل شده و حالت طبیعی از نظر رنگ و اندازه بخودش میگیره.در زنان عموماُ میشه با تحریك سریع اونها باعث شد كه دچار چندین ارگاسم سریع و پشت سر هم بشن ولی این مورد در میان مردان شایع نیست و اونها برای كورس بعدی احتیاج به زمانی برای استراحت دارن كه البته بسته به سن و قدرت جنسی این زمان متغیر میباشد…..
نكته مهم
اینكه تمام این تغییرات فیزیكی بوده ولی لازمه اون مسائل روانی میباشد.یعنی اینكه كافیه شما دارای شرایط و آمادگی روحی لازم نباشید تا ارگاسم كاملاً ناقصی رو تجربه كنید.این انزال كاملاً از نظر روانی مخرب میباشد.متاسفانه افراد و خیلی از زنها فكر میكنن كه ارگاسم نشانه یك رابطه جنسی كامله!! در حالیكه اینطور نیست و كامل بودن اون فقط به مسائل روانی فرد بستگی داره.تخلیه روحی فرد چنانچه صورت نگیره باعث یك تشنگی خطرناك میشه و این در حالیه كه فرد میبینه از نظر جسمی تخلیه لازمه رو انجام داده ولی رابطه نه تنها باعث شارژ روحی وی نشده بلكه تشنگی رو بهمراه آورده كه عملاً كورس جنسی رو بی مفهوم جلوه میده و در دراز مدت براحتی افسردگی و خستگی جنسی رو براتون به ارمغان میاره. این مورد رو براحتی میشه در اثر استفاده نامطلوب از خودارضایی در افراد مشاهده كرد كه بدلیل فقدان مرحله روانی ، در مقاطع اشتباه زمانی و احساسی شروع به انجام این عمل میكنند كه نتیجه و اثر اون كاملاً روشن و واضح میباشد ….
خود ارضایی و انزال زودرس
خواب های جنسی كه گاهی باعث آزار ما می شوند !
(بررسی خواب های جنسی در نوجوانان و جوانان )
منبع : پایگاه اطلاع رسانی پزشكان بدون مرز
حـتی در ایـن دوران كـه مسائـل رابطـه های جنسی كمـی بـازتـر شـده اسـت، بـاز هم خیلی از مردم وقتی خوابی در ایـن رابطـه داشتـه باشند، نگـران می شونـد. بـه ویـژه، اگـر عــملی كه در خواب انجام داده اید، در زندگی عادی برایتان غیر منتظره و تكان دهنده باشد، این خواب ها آزار دهنده ترخواهد شد.
اما، خیلی از افراد هم هستند كه اصلاً از چنین خواب هایی ناراحت نمی شوند، بلكه از آن لذت هم می برند. می توان گفت این بهترین رفتاری است كه می توانید داشته باشید.
چرا خواب رابطه جنسی می بینیم؟
ما به خاطر فعالیت های شدیدی كه بطور مداوم در ذهن ناخودآگاهمان در حال انجام است، خواب می بینیم. و از آنجا كه رابطه جنسی یكی از نیرومندترین غرایز و امیال انسانی است، حیرت انگیز نیست كه برخی خواب های ما محتوای جنسی داشته باشد .اگر میل و انگیزه شدیدی برای انجام برخی كارها داشته باشیم، احتمال اینكه آن را در خواب ببینیم خیلی زیاد است و ذهن خودآگاه ما نمی تواند از اتفاق آن جلوگیری كند.
آیا حقیقت دارد كه ذهن خودآگاه ما خوابهای جنسی را سانسور می كند؟
بله. ذهن چیزی دارد به اسم “سانسور رویا” كه خواب ها را تصفیه می كند. پس اگر فردی در امور دینی و اخلاقی دیدگاهی بسیار سخت گیرانه داشته باشد، و شروع به دیدن یك خواب جنسی كند، قابلیت سانسور رویاها در ذهن آن خواب را جوری تغییر می دهند كه صحنه های خیلی گستاخانه با سمبل ها و نشانه هایی جایگزین میشوند .از اینرو، مردی با اخلاقیات جنسی بسیار خشك و سختگیرانه، ممكن است در عمق ناخودآگاه خود میل شدیدی به داشتن رابطه جنسی با زنی زیبا داشته باشد. در این مورد، به جای اینكه آن فرد خواب اندام های جنسی زنانه را ببیند، در خواب لوله ها یا تونل هایی می بیند. و به جای دیدن سینه زنان در خواب خواب تپه های بسیار دلپذیر و زیبا می بیند، و از این قبیل .
به همین ترتیب، زنی كه اخلاقیات جنسی او بسیار خشك و سختگیرانه است، آلت جنسی مردانه در خواب نمی بیند و درعوض سمبل هایی از آن مثل موشك، سیگار و دودكش های بلند را در خواب می بیند .
اما تجربه نشان می دهد این نوع رویاهای سمبلیك نسبت به قبل كمتر شده است. مردم نسبت به نسل های قبل در امور جنسی بازتر شده اند، به همین خاطر است كه در خواب س ك س را به وضوح و آشكار می بینند نه سمبل هایی از آن را .
آیا احتمال ارگاسم شدن در خواب وجود دارد؟
مطمئناً. البته برای خانم ها خیلی كم پیش می آید اما امكان پذیر است به ویژه زمانهایی كه آمادگی جنسی لازم را داشته باشند .روی تحقیقی كار می كردم كه در آن تعداد زیادی از خانم اعتراف كردند كه اولین ارگاسمشان در خواب اتفاق افتاده است.
مردها چطور؟
اكثر مردها در دوره نوجوانی خود تا 20 ،30 سالگی خواب های جنسی بسیار زیادی داشته اند. تكرار این رویاها با بالا رفتن سن كمتر می شود اما بسیاری از مردهایی كه میل جنسی زیادی دارند، تا سن 60 ،70 سالگی هم چنین خوابهایی می بینند .
در مردها، این خواب ها تا مرحله ارگاسم و ارضا شدن مرد پیش می رود. در جوانی این ممكن است مایه خجالت آنها شود، به ویژه اگر بعد از بیدار شدن ببینند كه ملحفه ها كثیف شده است. اما برای جلوگیری از وقوع آن هیچ كاری نمی توان انجام داد .اگر مشكلتان كثیف شدن ملحفه ها باشد، بهتر است با شرت بخوابید اما درمورد مردهای خیلی جوانی كه اسپرمشان زیاد است، كثیف شدن ملحفه ها اجتناب ناپذیر است مگر اینكه یك حوله ضخیم زیر خود بیندازید .
آیا ارگاسم در خواب مضر است؟
خیلی از مردها تصور می كنند كه ارضا شدن در خواب زیان آور است. اغلب آنها شنیده اند كه از دست رفتن اسپرم، باعث ضعیف شدن جسمی آنها یا كوتاه شدن عمرشان می شود. اما این كاملاً نادرست است. این خواب ها فقط واكنش طبیعی بدن به هورمون هاست—تقریباً مثل عادت ماهیانه كه در خانم ها روی می دهد.
با خواب های جنسی آزار دهنده چه باید كرد؟
بیشتر خواب های جنسی طبیعی هستند و نباید احساس نگرانی كرد. گاهی اوقات این خواب ها فعالیت هایی در خود دارد كه ممكن است تصور كنید در زندگی واقعی هیچوقت آن را انجام نمی دهید. اما اشكالی ندارد .اما، بعضی افراد رویاهای جنسی بسیار آزاردهنده ای دارند—مثل رابطه جنسی با محارم، سكس خشن، و تجاوز. اگر این رویاها مكرراً برایتان اتفاق افتاد، احتمالاً یك دلیل روانشناسی پشت آن وجود دارد .
اگر این خواب ها ناراحتتان می كند و می خواهید دلیل آن را بفهمید، بهترین راه این است كه با یك روانشناس مشورت كنید. این افراد با پیش زمینه روانكاوی خود آشنایی بیشتری با دنیای خواب دارند. اما برخی متخصصین هیپنوتیزم درمانی مهارت ویژه ای در كمك به افراد برای كنترل خواب های خود دارند و با هیپنوتیزم به آنها كمك می كنند پایان دیگری برای رویایشان بسازند تا دیگر برایشان آزاردهنده نباشد.
رویای عشق
گاهی اوقات بعضی افراد خواب هایی می بینند كه در آن فردی عمیقاً دوستشان دارد، در آغوش می گیردشان و نوازششان می كند رویاهایی كه به آن صورت رابطه جنسی در آن نیست اما فرد را عمیقاً در خواب به سمت فرد مقابلش می كشاند .این رویاها معمولاً برای فرد بسیار تكان دهنده هستند، چون معمولاً فردی كه در خواب به آنها عشق می ورزیده، همسر یا شریك زندگی واقعیشان نیست .
تجربه نشان داده كه این رویاها حرف های زیادی را می تواند برایمان بازگو كند. اینگونه رویاها می تواند به ما نشان دهد كه ما از وضعیت كنونی زندگی خود چندان راضی نیستیم و میل و اشتیاق ما را برای یك تجربه عشقی جدید نشان می دهد كه در ازدواج یا رابطه كنونیمان وجود ندارد .
اگر شما چنین خواب هایی می بینید و برایتان آزاردهنده است، بهتر است با یك مشاور خانواده مشورت كنید تا ببینید دلیل این رویاهایتان چه بوده است .
مطمئناً همه ما رویاهایی می بینیم كه در آن مسائل نامتجانسی با كسانی كه فكرش را هم نمی كنیم برایمان اتفاق می افتد، اما وقتی این رویاها لحظات بیداری ما را در یكی دو روز پس از آن به خود مشغول كند، بهتر است به دلیل احتمالی آن و پیامی كه آن رویا می تواند برای ما داشته باشد فكر كنیم .

Understanding some of the terms (of)
Mena
Semen, the thick liquid is said that the male gonads, the device comes close autoeroticism or masturbation. Is different in female and male ejaculation in men, has three of the following symptoms:
1 with lust.
2 comes out with a bounce.
3 bodies then weakens.اگر هیچ یك از این نشانههاى سه گانه و یا یكى از آنها در آن نبود، حكم به منى نمیشود؛ مگر آن كه از راه دیگرى یقین به منى بودن آن پیدا شود .
In women, if the discharge associated with sensuality (orgasm), the judgment of the Ghusl is not required to come out with bounce and body without the flesh is weak, and if the judgment is not ignored, unless the other way certainly it will not be found. Any moisture and fluids that come out of the ladies, they do not need to be washed, but many of the discharges that come out of them with minimal sexual stimulation, semen and clean.

Ghusl
Ghusl In principle, the gerund is far from Ajnab meaning of the term, refers to a state of inner impurity that occurs after intercourse or ejaculation. Beside human beings, since no purification and cleansing, close to the forbidden and forbidding prayer has been called pleura. In general, the man next to two things, one if penetrative sex than men and women [although semen comes out and others do not come out, when you are asleep or awake, little or much, with lust or without passion and voluntarily or involuntarily. For each of the above mentioned features alone would perform ghusl becomes obligatory. Thus, it may bring a man to his wife and his semen comes out in the wash as well as on both of them is mandatory.

Autoerotism
Autoeroticism, and the meaning of the word patience Dreaming with sexual pleasure, whether it be a dream, can not ejaculate or not, but in terms of religion, autoeroticism, is narrower than autoerotism word in the sense that if in a dream, the person, not be removed, and if the person is Mhtlm need for prayer, perform ghusl do.

Astbra
استبرا در لغت به معناى پاكى خواستن است و در اصطلاح، به عملى گفته مىشود كه مرد بعد از بیرون آمدن بول انجام میدهد و كیفیت آن به این ترتیب است كه سه بار با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بكشد و بعد با thumb and index finger of ambiguity, with the penis, the glans three times and three times to kill Khtnhgah press.این عمل، براى مرد مستحب است و فایده اش آن است كه اگر آب مشكوكى بعد از آن از شخص خارج شود، پاك است و وضو را هم باطل نمیكند؛ اما اگر استبرا نكند و چنین آبى از او خارج شود، باید وضو را اعاده كند and the wash
یك نوع استبراى دیگر نیز به نام استبراى از منى وجود دارد كه با بول كردن حاصل مىشود و فایدهاش آن است كه اگر آب مشكوكى بعد از آن خارج شود و انسان نداند منى است یا یكى از آبهاى پاك، غسل ندارد و اگر استبرا نكند و احتمال particles do not remain in the urethra with urine or humidity outside, it must be re-baptized. For the ladies, there Astbra and if they come out of the humidity and purity or impurity of the doubt, clean and ablution them in vain.

Masturbation
استمنا آن است كه انسان با خود یا دیگرى كارى كند كه از او منى بیرون آید؛ لازم نیست این عمل با وسیلهاى انجام گیرد؛ بلكه ممكن است با نگاه به عكس مبتذل یا فكر ملاعبه، معاشقه و نزدیكى با جنس مخالف نیز استمنا و خودارضایى صورت place. This practice is forbidden sins and exit if not, the wrong and the fasting obligatory upon him to perform ghusl, and if you do this, do not come out, even though the person has committed a sin, but it does not invalidate ablution no Rvz·hash . Masturbation, no atonement, but you must repent and desist from doing so. If a person has masturbation, or two just admitted to the judge, to testify before a judge, the judge is chastising him, ie, a value that considers expedient, to him his whip, but in these cases the person is not required to confess their sins and the others do not need a judge to take her brow.

Mzy
Mzy, in essence, means the water that goes out the window at the pool and in the so-called blue after Mlabh and playing with a spouse or other person, the person comes out. This water, contaminated with urine and semen conduit if it is not clean.

Vzy
Vzy, in principle, be taken Vzyh mean low water and the so-called blue after semen comes out. This water, contaminated with urine and semen conduit if it is not clean.

Inventory
Inventory, in essence, means flowing water and is in the so-called Blue Bull comes out after some white and sticky. This water, contaminated with urine and semen conduit if it is not clean.

Adjacent to the Forbidden Dances
Whoever is sweating through near haram, or through adultery or sodomy or masturbation, is untouchable, but precaution, with the body or clothing that has been contaminated, read prayers.
Process and the sexual, physical and neurological reactions from the beginning to the end
Submission from Dr E. Rafiee
بطور كلی واكنشهایی كه بدن در هنگام كورسهای جنسی و خود ارضایی از خودش نشون میده ، نقشهای مهمی رو در سلامتی جنسی افراد بازی میكنه كه متاسفانه از سوی اشخاص جدی گرفته نمیشه…بصورت تجربی دونستن اینكه الان در چه مرحله ای از رابطه قرار داریدروش تخمینی ساده ای داره و شناخت علمی اون میتونه كمك شایانی رو در نحوه ارتباط شما با زوجتون فراهم بیاره…اینكه بشناسین زوجتون در چه مرحله ای قرار داره به شما كمك میكنه كه رفتار صحیح جنسی رو انتخاب كنید و در لحظه باعث قطع رابطه، تشدید رابطه یا لزوم یا عدم لزوم برای تغییر حالت و نظایر اینها بشه كه تماماً قدرت جنسی شما رو در به ارگاسم رسوندن زوج شما فراهم میكنه…بطور كلی مراحل جنسی شامل 4 مرحله میباشد كه هركدام نشونه های كاملاً قابل رویتی دارد و این the following steps:
– Excitement or arousal
Properties of these phases can only occur a few minutes to a few hours and feel quite stable Bmvnh.dr This muscle strain in the match.معمولا فرد از نظر روحی به محركهای اطراف واكنشهای سریع و مقطعی میده و مجدداً در خودش فرو میره.ضربان قلب سریعتر میشه و همچنین نفس كشیدن یك مقدار سنگین میشه.بدلیل جریان سریع خون در بدن پوست بصورت تیره تر كه البته صحیحترش قرمزتره در میاد.در زنان و تا حدودی در مردها سر سینه ها شروع به سفت شدن میكنه.خون بسمت جهاز جنسی هجوم میاره و در نتیجه آلت در مردان بر انگیخته شده و در زنان هم دیواره ها واژن پف میكنه.همینطور كلیتوریس سفت شده و خودش رو از ریزكلاهك بیرون میكشه وآماده تحریك میشه.در واژن مایع لزجی كه به منظور سهولت در ایجاد رابطه است شروع به ترشح میكنه و سطح واژن رو كاملاً خیس میكنه در زنان سینه ها سفت شده و در مردان ضمن اینكه بیضه ها پف میكنه یك پیش آب هم شروع secretion lead to an emotional level and it began to glisten as Mydh.amvaj washed up on the brain and sensory and communication are focusing on the game …
– Stationary phase or Plateau
This phase of the verse that starts during the sexual acts that an orgasm borders Myrs·h.ayn step in the escalation phase, respectively. In this phase, the clitoris was dark red and was quite sensitive to the touch and painful Bshh.byzh where some people may congregate by the scrotum and his heart rate up and muscles Myrh.grdsh blood and rate of respiration high-especially the hands, feet and face were tense. The emotional brain is located under the waves came from other places, such as the analysis and focus on delivery. At this point you might be thinking I’m back to things that touch me! Shame
3 Ejaculation or Orgasm
This phase was short and the moment is.انقباض ماهیچه ها بطور مقطعی ولی صد در صد صورت میگیره.ضربان قلب و سرعت تنفس به بالاترین حالت خودش میرسه.برای توازن بین عمل تنفس و بارهای احساسی معمولاً از اصوات و كلماتی نظیر آه كه قابلیت این مهم رو دارن بطور ناخودآگاه استفاده میشه.در even when prison break was short-lived. Movements and contractions of the uterus and vagina in the form of the pulse shape Pzyrh.dr Semen or seminal fluid in men this was the case. It’s a touch sensitive glans clitoris and it can be quite a nerve reaction …..
4-Return or Resolution
در این مرحله بدن شروع به بازگشت به حالت عمومی خودش میكنه.اندامهای پف كرده و سفت شده دوباره شل شده و حالت طبیعی از نظر رنگ و اندازه بخودش میگیره.در زنان عموماُ میشه با تحریك سریع اونها باعث شد كه دچار چندین ارگاسم سریع و پشت سر هم بشن ولی این مورد در میان مردان شایع نیست و اونها برای كورس بعدی احتیاج به زمانی برای استراحت دارن كه البته بسته به سن و قدرت جنسی این زمان متغیر میباشد…..
The important point
اینكه تمام این تغییرات فیزیكی بوده ولی لازمه اون مسائل روانی میباشد.یعنی اینكه كافیه شما دارای شرایط و آمادگی روحی لازم نباشید تا ارگاسم كاملاً ناقصی رو تجربه كنید.این انزال كاملاً از نظر روانی مخرب میباشد.متاسفانه افراد و خیلی از زنها فكر میكنن كه signs of a perfect sex orgasms!در حالیكه اینطور نیست و كامل بودن اون فقط به مسائل روانی فرد بستگی داره.تخلیه روحی فرد چنانچه صورت نگیره باعث یك تشنگی خطرناك میشه و این در حالیه كه فرد میبینه از نظر جسمی تخلیه لازمه رو انجام داده ولی رابطه نه تنها باعث شارژ روحی وی not to put together but a thirst that has virtually no sexual course of acute and long-term effects of depression and fatigue are easy for you to give up sex.این مورد رو براحتی میشه در اثر استفاده نامطلوب از خودارضایی در افراد مشاهده كرد كه بدلیل فقدان مرحله روانی ، در مقاطع اشتباه زمانی و احساسی شروع به انجام این عمل میكنند كه نتیجه و اثر اون كاملاً روشن و واضح میباشد ….
Masturbation and Premature Ejaculation
Sex dreams that sometimes we get hurt!
(Sex sleep study in adolescents and young adults)
Source: Information Center of Doctors Without Borders
Even in the era of the sexual relationship is a little more open, a lot of people still dream about it when I have to be concerned about. In particular, if the action that you have done in your dreams, in your normal life is unexpected and shocking, disturbing the sleep was Trkhvahd.
However, many people who are not bothered at all by such dreams, but enjoy it too. It can be said that you can have the best behavior.
Why do we sleep sex?
We recall the intense activity that is constantly being done in the subconscious mind, dreaming.و از آنجا كه رابطه جنسی یكی از نیرومندترین غرایز و امیال انسانی است، حیرت انگیز نیست كه برخی خواب های ما محتوای جنسی داشته باشد .اگر میل و انگیزه شدیدی برای انجام برخی كارها داشته باشیم، احتمال اینكه آن را در خواب ببینیم خیلی زیاد است and our conscious mind can not prevent it from happening.
Is it true that our conscious mind can not censor sexual dreams?
YES. The mind is something called “dream censor” that dreams filter.پس اگر فردی در امور دینی و اخلاقی دیدگاهی بسیار سخت گیرانه داشته باشد، و شروع به دیدن یك خواب جنسی كند، قابلیت سانسور رویاها در ذهن آن خواب را جوری تغییر می دهند كه صحنه های خیلی گستاخانه با سمبل ها و نشانه هایی جایگزین میشوند . Hence, a man of strict sexual morality is very dry and may your deep subconscious desire to have sex with a beautiful woman. In this case, instead of sleeping with his female sexual organs in a dream sees pipes or tunnels. Instead of seeing women’s breasts Sleep Fairly hills and beautiful views, and the like.
Similarly, a woman in her sexual morality is very dry and hard penis male sex symbols in dreams and instead see it as a missile, a cigarette and a tall chimney in dreams.
But experience shows that this type of dream symbolism is lower than before.مردم نسبت به نسل های قبل در امور جنسی بازتر شده اند، به همین خاطر است كه در خواب س ك س را به وضوح و آشكار می بینند نه سمبل هایی از آن را .
Is there likely to orgasm in bed?
Sure.البته برای خانم ها خیلی كم پیش می آید اما امكان پذیر است به ویژه زمانهایی كه آمادگی جنسی لازم را داشته باشند .روی تحقیقی كار می كردم كه در آن تعداد زیادی از خانم اعتراف كردند كه اولین ارگاسمشان در خواب اتفاق افتاده است.
How are the men?
Most men in their adolescence to 20, 30 years bedroom had great sex.تكرار این رویاها با بالا رفتن سن كمتر می شود اما بسیاری از مردهایی كه میل جنسی زیادی دارند، تا سن 60 ،70 سالگی هم چنین خوابهایی می بینند .
In men, orgasm and fulfill the dreams of men to step forward. In his youth, this may cause embarrassment, especially after waking up to see that the sheets were dirty.اما برای جلوگیری از وقوع آن هیچ كاری نمی توان انجام داد .اگر مشكلتان كثیف شدن ملحفه ها باشد، بهتر است با شرت بخوابید اما درمورد مردهای خیلی جوانی كه اسپرمشان زیاد است، كثیف شدن ملحفه ها اجتناب ناپذیر است مگر اینكه یك حوله ضخیم زیر خود steps.
Do orgasms in bed is bad?
Many men think that they have fulfilled the dream is harmful. They have often heard that the loss of semen, they physically weaken or shorten the life. But this is absolutely wrong. It’s just a natural reaction of the body’s sleep hormone, is-almost like that of a woman’s menstrual period occurs.
Sleep sex with a nagging, what should I do?
Sexual dreams are normal and should be more worried.گاهی اوقات این خواب ها فعالیت هایی در خود دارد كه ممكن است تصور كنید در زندگی واقعی هیچوقت آن را انجام نمی دهید. But no problem, but some people are-like disturbing dreams of sexual intercourse with incest, sexual violence, and rape. If this happens to you repeatedly have dreams, it’s probably a psychological reason behind it.
If these dreams will frustrate you and you want to understand the reason, the best way is to consult with a psychologist. These people are more familiar with his background in psychoanalysis with the world of sleep. But some experts Health Hypnosis special skills in helping people control their dreams and hypnosis to help them build their dream end to the other for not bothering them.
Dream of Love
گاهی اوقات بعضی افراد خواب هایی می بینند كه در آن فردی عمیقاً دوستشان دارد، در آغوش می گیردشان و نوازششان می كند رویاهایی كه به آن صورت رابطه جنسی در آن نیست اما فرد را عمیقاً در خواب به سمت فرد مقابلش می كشاند .این رویاها معمولاً for one very shocking, because usually the person who dreamed they experienced love, not a real life partner.
Experience has shown that this dream can be a lot to tell us.اینگونه رویاها می تواند به ما نشان دهد كه ما از وضعیت كنونی زندگی خود چندان راضی نیستیم و میل و اشتیاق ما را برای یك تجربه عشقی جدید نشان می دهد كه در ازدواج یا رابطه كنونیمان وجود ندارد .
If you see such dreams and disagreeable to you, it is best to consult a family counselor to see what was the reason for these dreams.
مطمئناً همه ما رویاهایی می بینیم كه در آن مسائل نامتجانسی با كسانی كه فكرش را هم نمی كنیم برایمان اتفاق می افتد، اما وقتی این رویاها لحظات بیداری ما را در یكی دو روز پس از آن به خود مشغول كند، بهتر است به دلیل احتمالی آن and the message that it would be a dream for us to be thinking about….