بایگانی دسته: تبلیغات شهر ورامین تهران

آگهی تبلیغاتی و نیازمندیها در شهر ورامین تهران

انتخاب همسر

انتخاب همسر

جوانی و آرزوی همسر و فرزند داری، اما از تو میپرسم: آیا چنان مردی هستیكه آرزوی فرزند را سزاوار باشد؟ ادامه خواندن انتخاب همسر

آگاهی از عشق

آگاهی از عشق

 عشق معمولاً مدتها مخفـی مـی مانـد. ماننـد یـك راز، ماننـد دانـه ای در خـاك تـا زمانیكه دانه ترك بردارد و آرام آرام سراز خاك در آورد.

تا اناری تركی برمیداشت

دست فواره ی خواهش میشد

 (سهراب سپهری) ادامه خواندن آگاهی از عشق