بایگانی دسته: آگهی استان کرمان

آگهی تبلیغات و نیازمندیهای استان کرمان

تكنیك های عمومی تحلیل

تكنیك های عمومی تحلیل / تحلیل ساختاری صنایع

ماهیت تدوین استراتژی عبارت است از مرتبط كردن یك شركت به محیط اطرافش. اگر چه محیط مربوط خیلی گسترده است و عوامل اجتماعی و اقتصادی را در بر میگیرد. جنبههای كلیدی محیط شركت، صنعت یا صنایعی است كه شركت در آنها رقابت میكند. ساختار صنعت نقش عمدهای در تعیین قواعد رقابت و استراتژیهایی كه به طور بالقوه در دسترس شركت قرار دارند، ایفا میكند. اهمیت نیروهای بیرون از صنعت اساساً به شكل نسبی است. از آنجایی كه نیروهای بیرونی معمولاً همه شركتهای فعال در یك صنعت را تحت تاثیر قرار میدهند، عامل اصلی در تواناییهای متفاوت شركتها در برخورد با آنها میباشد. ادامه خواندن تكنیك های عمومی تحلیل