مقبره اوحدی مراغه ای

مقبره اوحدی مراغه ای

مقبره اوحدی مراغه ای سازه ای مدرن و بتنی است که در فاصله سالهای 1353 تا 1357 بوسیله انجمن آثار ملی ایران بر روی مزار شاعر شهیر قرن هفتم و هشتم هجری قمری ، اوحدی مراغه ای اجرا شده است.

اوحدی شاعر و عارف نامی عصر ایلخانی بوده که صاحب دیوان قصاید، غزلیات، ده نامه منطق العشاق و مثنوی جام جم بوده است. لسان الغیب حافظ شیرازی از وی بعنوان پیر طریقت خود یاد کرده است.

O grave Maraghei

O grave Maraghei modern concrete structures that between 1353 to 1357 by the Association of Iranian National Monument on the tomb of famous poet of the seventh and eighth centuries AH, O Maraghei implemented.

O poet and mystic named era was the patriarch of the Court Qsayd, lyrics, and Rumi jam is ten letters Alshaq logic. Hafez ghayb language of his own doctrine as old has learned.

O tomb, O tomb Maraghei, architect of the tomb, O Maragheh, Maragheh Ouhadi a tomb, O tomb, O tomb of Maragheh, Maragheh O tomb, O