بایگانی برچسب: s

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎﻋﻨﺼﺮدرآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪاﯾﺠﺎدﻣﯽ ﮐﻨﺪﺳﺎﯾﺮﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺰﯾﻨﻪ زاﻫﺴﺖ.

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺮﻓﯿﻊ وﺗﻮزﯾﻊ: 1) ﻗﯿﻤﺖ وﻣﺤﺼﻮل: ﺑﻪ3ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻫﻢ درارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ

اول اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﻣﻌﻤﻮﻻدرﻣﺴﯿﺮﻣﻨﺤﻨﯽ ﻋﻤﺮﻣﺤﺼﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ازﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.

2) ﻗﯿﻤﺖ وﺗﺮﻓﯿﻊ: ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ وﻣﻨﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدﺧﻮدﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺑﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن ﺧﻮدداري ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﻧﻮاع دﯾﮕﺮﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

3) ﻗﯿﻤﺖ وﺗﻮزﯾﻊ:

ﺗﻮزﯾﻊ وﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪوﻟﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط درﻣﻮردﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل راﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ دراﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ داﻧﺪ.

افزایش رتبه در موتورهای جستجو همچون Google,Bing,Yahoo با درج آگهی در سایت آگهی و نیازمندی تبلیغات رایگان mycityad.ir امکان پذیر است. آگهی های ستاره دار درج شده در سایت نیازمندی mycityad.ir بهینه سازی می شوند و در لیست اول نتایج گوگل دیده می شوند که این خود باعث افزایش معرفی خدمات شما به بازدیدکنندگانتان می شود.

ادامه خواندن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ