رشته کوه سهند مراغه

آیا دوست دارید رشته کوه سهند مراغه را بشناسید؟

رشته کوه سهند در شمال شرقی مراغه قرار دارد و ارتفاع آن در بلندترین نقطه بنام جام داغی 3722 متر می باشد. نزدیکترین قله سهند به مراغه آق داغ بوده که 3550 متر ارتفاع دارد.

برابر نظر محققان کوه سهند احتمالا کوه اسنوند است که در اوستا آمده و زرتشت در آنجا با الهه آبها گفتگو کرده است. رشته کوه سهند در قله و دامنه های خود چشمههای متعددی دارد. بر این اساس دامنه های جنوبی آن به قرخ بلاغ ( چهل چشمه ) معروف شده است.

Would you like to know Maragheh Sahand mountain?

Maragheh is located in the north-east of the Sahand Mountains at an altitude of 3722 meters is the highest point called a hot cup. Sahand peaks closest to Maragheh Hot Aq which is 3550 meters high.

Mount Sahand Mountain Asnvnd researchers is likely to come in the Avesta of Zoroaster spoke there with the water goddess. Sahand mountain peaks and slopes of its numerous springs. Based on its southern slopes Qrkh Gorge (Forty Springs) is known.

Maragheh, Maragheh Sahand mountain, Sahand, Sahand mountain, hot Agh, Sahand Mountains, the Sahand Mountains, Maragheh, Maragheh Sahand, northeast of Maragheh, Maragheh, Maragheh Agh Dagh, Mount Sahand Maragheh