تئوریهای فرویدی

تئوریهای فرویدی
پسی کانالیز نخستین، جست و جو در چگونگی واپس زدگی، نقش اساسی دوران کودکی، میل جنسی در کودک، عقده اودیپ، کاوش برای درمان، روش گفت و گوی آزادانه، تئوری خواب، اعمال سهوی و اشتباهات، علل بیماریهای روانی، روانشناسی جدید

امکان درج تبلیغات شهر و استان خدمات و کالاهای شما در mycityad.ir با درج آگهی ستاره دار
پسیکانالیز کلید روان «ناخودآگاه»است و بوسیله آن می توان به این مخفی گاه تاریک روان انسانی دست یافت، البته بایستی میان دو روان «نیمه آگاه»و روان ناخودآگاه صرف که پنهان گاه تمایلات واپـس زده شده می باشد تفاوتی قایل شد. فروید پس از کشف واپس زدگی به منظور دسـت یابی و کشـف شـرایط و چگونگی واپس زدگی از نقطه شروع به واپس رفتن آغاز نمود، پس از رسیدن به دوران بلوغ همچنـان عقـب نشست تا به سال های نخستین کودکی رسید و به این موضوع پی برد که خاطرات و تمایلات دوران کودکی هرچند به وادی فراموشی و نسیان افتاده اند، اما با این حال اثرات محو ناشدنی و عمیقـی از خـود بـر جـای نهاده اند. از این کشف، یعنی قرار گفتن و مبدأ و منشأ اکثر تمایلات واپس زده شـده کـه در دوران کـودکی تکوین می یابند اصل و کشفی دیگر حاصل شد که عبارت بود از وجود «میل جنسی کودکی» یعنی کشـفی که سیل ناسزا و افترا و مخالفت را بسوی او سرازیر نمود .
در زندگانی دور بیماران زن و مرد، یعنی در دوران کودکی آنان صـحنه هـای ی فریبنـده و مشـحون از عشق و شهوت وجود داشته است که در زمان های بلوغ و پس از آن به راحتی می توان آنچـه را کـه اتفـاق افتاده و حقیقت در موجودیت داشته است انکار نمود. البته اینجا، یعنی حوادث دوران کـودکی رویـدادهایی واقعی و انجام یافته نبوده اند، بلکه عبارت از تجسم و یا تصور میل بوده است که به فراموشی دچار شده و یا در شرایطی واپس زده شده اند .
این کشفیات که هر کدام همراه با آزمایش ها و مطالعات و ملاحظات گوناگون بود موجب کشف مسأله ای دیگر شد که بیش از آنچه گمان رود بر آشفتگی و هیجان در محیط فروید برانگیخـت، چـون فرویـد بـر مبنای کشفیات قبلیاش اعلام نمود که پسر بچه عشقی شهوی و جنسی نسبت به مادر داشـته و بـه همـان نسبت به پدر کین ورزیده و قهرانه می نگرد و همچنین این روش در دختر بچه نیز وجود درد اما به عکـس، یعنی دختر بچه نیز همان قدر که نسبت به پدر عشقی جنسی دارد نسبت به مادر احساس کینه و نفرت مینماید. این دو صورت را فروید با استفاده از میتولوژی یونان و شخصیت های تاریخی یونان باسـتان «عقده ودیپ» و «عقده الکترا» نام نهاد و انرژی غرایز جنسی را نیز «لیبیدو»نامید
هرچه بر وسعت عقاید، تئوری ها، کاوش ها و آزمایش هایش افزوده می گشت بیشتر در پی آن بر می آمد تا وسیله مطمئن تری برای درمان بیماران برانگیزد. پس این بار از در گفتگوهای دو جانبه درآمد و برای کشف و عیان ساختن واپس زدگی های و بطور کلی برای خنثی نمودن و بی اثر کردن مقاومتی که از جانب آنها به عمل می آمد به سماجت و اصرار و درخواست و اطمینان دادن به بیمار مـی پرداخـت . بـر ایـن مبنـا دگرباره روش خود را تغییر داد و ابداع «گفت و گوی آزادانه» را نهاد – بدین معنا که بیماران را در شرایط محیط و نور خاصی قرار داده و خود پشت سر بیمار به نحوی قرار می گرفت که از دیدگاهش بیـرون باشـد، آنگاه از بیمار خواهش می کرد بدون وقفه و از روی کمال صداقت آنچه را که به ذهنش می آید بر زبان آرد
از مواردی که در این گونه تداویهای «آنالیتیک»به چگونگی و سـرعت درمـان کمـک مـی نماینـد روابط محبت آمیز و یا به هنگام خود عشقی ای است که میان بیمار آنالیست بوجود می آید و البتـه بایسـتی تذکر داد که این محبت و عشق از جانب بیمار شروع می شود. این رابطه ممکن است بر پایه عشـقی حـاد و کاملاً جنسی و یا با کینه و نفرت و خصومتی ابراز شود و در دستگاه فرویدیسم این حالت که ممکن اسـت بهترین وسیله تداویهای آنالیتیک گردد انتقال خوانده می شود از خصایص و امتیازات ویژه تئوریهای فروید این است که کشفیات او همچون حلقه های زنجیـری بـه هم پیوسته و از پس هم ظهور نموده و آشکار می شوند. با نمایان شدن روش گفت و گوی آزادانه، بررسـی و کاوش هایی درباره خواب شروع گشت و در واقع این بررسی از آن دیگری تراویده شد. پسیکانالیز اسـاس وچگونگی حقیقی و راستین خواب را نمایان نموده و آن را تحقق و ترضیه یک تمایل واپـس زده شـده اعـلام کرد که اغلب تغییر شکل داده و به شکل های دیگری تظاهر می کننـد . بـر ایـن مبنـا پـس خـواب نیـز بـا نمودارهای بیمارگونه و اختلال های عصبی همانند و شبیه می باشد .
اما خواب یک بیماری به معنای واقعی آن نیست، بلکه تظـاهر و جلـوه ای عـادی از روان ناخودآگـاه و امیال واپس زده می باشد که در هنگام خواب به صور مختلف تظاهر نموده و ارضا می شوند. از سویی دیگـر پسیکانالیز حوادثی عادی را که در زندگی روزمره اتفاق می افتد و در ظاهر مواردی غیرجالب و بی اهمیـت جلوه می نمودند تفسیر و توجیه نموده و نشان داد که اینها نیز دارای مبنایی مرضی بوده و در واقع به اصـل واپس زدگی تعلق داشته و از تظاهرات و ترضیه هایی است که به وسیله ناخودآگاهی انجام می گیرنـد . ایـن تظاهرات عبارتند از: اشـتباهات لفظـی اشـتباهاتی در خوانـدن و نوشـتن فراموشـی اندیشـه هـا و ظریفه و غیره که بطور کلی تحت عنوان اعمال سهوی شناخته می شوند .
روانکاوی ژرف و عمقی علت این اشتباه کاری ها و سهویات را نشان داد و بنابراین از چـارچوب اصـول اولیه اش خارج شده و در حیطه وسیعتری جای گرفت. پسیکانالیز که بدواً وسیله سـاده و محـدودی بـرای تداوی و درمان امراض عصبی بود از آن حالت محدودیت ویژه بیرون شده و به صورت یک علـم روانشناسـی جدید، ولی بسیار گسترده و عمیـق جلـوه گـر شـد و بـه گفتـه بلـویر پزشـک نامـدار روانـی بـه عنوان روانشناسی ژرفا برای خود جایی باز نمود

  • دیوار آذربایجان غربی
  • دیوار نقده
  • دیوارآذربایجان غربی