مساجد چوبی مراغه

مساجد چوبی مراغه

در مراغه و مناطق آن مساجد مختلف و زیبایی از دوره صفویه به یادگار مانده است.

این مساجد با تزئینات خاص چوبی همراه بوده و پوشش آنها مسطح و شامل تزئینات پرکار چوبی است. سرستونهای مقرنس چوبی، صندوقچه ها، تیرها و پردوهای تمامی سقف این مساجد با نقوش گل و بوته، هندسی و گاهی با کتیبه، تزئین شده و جلو زیبایی به آنها بخشیده است. مسجد ملارستم، مسجد ضریر، مسجد سفید و … در مراغه، مسجد مهرآباد بناب و مسجد شیرلو عجب شیر از جمله آنهاست. مساجد چوبی آذربایجان

برابر نظر محققان شیوه معماری این مساجد الگوی بناهای چوبی اصفهان بوده است.

Wooden mosques in Maragheh

Maragheh in the areas of mosques and the beauty of the Safavid period has remained.

The mosque is decorated with a wooden cover is flat and includes decorated wooden prolific. Mogharnas Srstvnhay wooden chest, beams and roof Prdvhay all mosques with motifs of flowers, geometric patterns, sometimes with scrolls, beautifully decorated and they have given up. Mlarstm mosque, Masjid Zryr, the White Mosque and … In Maragheh, Masjid mosque in Tehran and therefore Shyrlvy Ajabshir of them.

Researchers to consider the architectural style of the mosque pattern Asfhan wooden buildings.

Decoration of mosques, decorating the mosque, decorated mosques, Maragheh, Maragheh historic mosques, mosques, Maragheh, wooden mosques, mosques in Azerbaijan wood, wooden mosques in Maragheh, Tehran mosque Therefore, Shyrlv Masjid Mosque, Tehran Therefore, the wooden mosque Maragheh