علایم هشدار دهنده در ازدواج

علایم هشدار دهنده در ازدواج

 خانم دکتر گلدریک «خانواده درمانگر»، فهرست زیر را از علائم هشدار دهنده ی ازدواج تهیه کرده است. این فهرست به ترتیب اولویت تهیه شده است و هـر چـه کـه یـک عامل در مرتبهی بالاتری باشد احتمال مسأله دار شدن ازدواج و نهایتاً طلاق بالاتراست.

1 ـ زوجین به فاصله ی کوتاهی از یک فقدان معنیدار با هم آشنا شوند یا ازدواج کنند.

2 ـ آرزوی دور شدن از یک نفردر خانوادهی پدری عاملی برای ازدواج باشد.

3 ـ پیشینهی همسران به طور معناداری متفاوت باشد (بـه لحـاظ مـذهبی، تحـصیلی، طبقـه ی اجتماعی، قومیت و سن)

4 ـ زن و شوهر از جمع خواهر و برادری ناسازگار برخاسته باشند .

5 ـ زن و شوهر یا خیلی نزدیک به خانوادههایشان و یـا خیلـی دور از آنهـا سـکونت داشـته باشند.

6 ـ زن و شوهربه لحاظ مالی یا عاطفی به خانوادههای خود وابسته باشند.

7 ـ ازدواج قبل از سن بیست . سالگی

8 ـ مدت آشنایی و یا نامزدی کمتراز شش ماه باشد و یا اینکه بیشتراز سـه سـال بـه طـول  انجامد.

9 ـ مراسم ازدواج بدون حضور خانواده یا دوستان فعلی انجام شود.

10 ـ زن، قبل از ازدواج حامله شود یا در خلال سال اول ازدواج حامله شود.

11 ـ همسران دورهی کودکی یا نوجوانی خود را دورهای ناشاد و بد محسوب کنند.

12 ـ همسران، رابطهی ضعیفی با خواهرو برادران و یا والدین خود داشته باشند.

ملاکهای و معیارهای ازدواج موفق

 تنها زمانی میتوانید فرد مناسبی را برای زندگی خود پیدا کنید کـه خودتـان فـرد مناسبی شده باشید حتی اگر فرد مناسبی را ب هعنوان همسر برگزینید اما خود شما فرد مناسبی نباشید، ارتباط شما ناچار به شکست منجر خواهد شد. خانم اشتاینم میگوید:

 افراد زیادی هستند که در جستجوی فرد مناسـبی هـستند ، بـیش از ایـن کـه تـلاش کنند تا خود فرد مناسبی شوند.

پروفسور اولسون استاد دانشگاه مینه سوتا و یکی از دانشمندان به نـام ، مـلاکهـا و معیارهای زیر را برای ازدواج موفق پیشنهاد می کند . اگر به فکر ازدواج هستید یـا در آینـده  قصد ازدواج داری ،د این ملاکها در انتخاب همسربه شما کمک خواهد کرد.

1 ـ قبل از ازدواج هر دو نفر باید مستقل و پخته باشند.

 هر چه دو نفری که می خواهند با هم ازدواج کنند پخته تر و مستقل تر باشند ایجـاد ارتباط صمیمانه راحت تر و ساده تر خواهد بود. استقلال و پختگـی اغلـب در طـول زمـان و گذر عمر همراه با افزایش سن بدست می آید و همین میتواند دلیل خوبی برای صبر کردن  در ازدواج باشد. بهترین عامل پیشبینـیکننـدهی ازدواج موفـق بـر اسـاس تحقیقـات ، سـن همسران در هنگام ازدواج است . هر چه که سن آنها پایین تر باشد و کم سن و سالترباشند، احتمال طلاق افزایش مییابد. به نظر میرسد که دلیل این اتفاق این باشد که افراد مـسن تـر ثبات بیشتری دارند و دقیقترمیدانند که از ازدواج چه میخواهند.

2 ـ هر دو نفر به همان اندازه که دیگری را دوست دارند خودشـان را هـم دوست داشته باشند.

 در روابط صمیمانه عزت نفس بسیار مهم اس ت. به واقع اگر شما به خودتـان عـشق نورزید، سخت است که به دیگری عشق بورزید . پـیش از ایـن کـه بتوانیـد عـشق بورزیـد و  دریافتکننده ،ی عشق باشید نیاز به احساس امنیت و عزت نفس دارید.

3 ـ هر دو نفر بتوانند همانگونه که از باهم بودن لذت میبرند از تنهـا بـودن نیز لذت ببرند.

 تعادل بین «با هم بودن» « و با هم نبودن » « یا تعادل بین همراهی » « و دوری» در یـک ارتباط صمیمانه، نقش مهمی دارد . یک ارتباط صمیمانه بـه هـر دوی آنهـا نیـاز دارد . بـرای ایجاد این تعادل همسران باید بتوانند از فعالیتهای جداگانه ، در اوقاتی که با هم نیستند، لذت  ببرند. زیاد با هم بودن می تواند به رفتارهای مخرب و منفی مثل کنترل همسر و قدرناشناسی  منجر شود.

4 ـ هر دو نفر در شغل و حرفهی خود ثبات داشته باشند.

 شغل یا حرفهی با ثبات و رضایت آور، در عین حال که می توانـد امنیـت مـالی بـه همراه داشته باشد، ایجاد امنیت هیجانی می کند. زمانی که شغل و حرفهی فرد به خوبی پیش میرود، او میتواند زمان بیشتر و انرژی بالاتری را صرف ارتباط خـود بـا دیگـری کنـد . ازطرف دیگر هر چه دل مشغولی و استرس فرد نسبت به کـار و فعالیـت بیـشتر باشـد . انـرژی کمتری برای ارتباط خواهد داشت.

5 ـ هر دو نفر از خود، آگاه باشند و خود را بشناسند.

 یک ارتباط صمیمانه، نیاز به گشادگی، درستکاری و صداقت بین دو نفر دارد . هر فردی باید بتواند توانمندیهای خود را ارزیابی کند و ضعفهای خود را بـه طـور واقـع بینانـه بشناسد و مشکلات را تقصیر دیگران نداند . در ضمن لازم است که هر طـرف بدانـد کـه از دیگری چه میخواهد و انتظاراتش از او چیست و نیز این که در این ارتباط چه می توانـد بـه دیگری ارایه کند و چه انتظاری را می تواند بـرآورده سـازد . آشـنایی مـی توانـد در ایـن راه کمک زیادی به افرادی که خواهان ازدواج با هم هستند بکند.

6  ـ هر دو نفر بتوانند نظرات و خواسته های خود را قاطعانه

 یکی از کلیدهای رشد صمیمیـت جسارت است. جسارت به این معنی کـه آنچـه  را میخواهید به طور شفاف، مستقیم و به شیوهی درست بیان کنید. افرادی که جسارت ـ بـا معنی بیان شده ـ ندارند، اغلب در روابط خود، منفعل / پرخاشگرهستند، یـا ایـنکـه تـلاش مـیکننـد دیگـران را فریـب دهنـد و در ارتبـاط، نقـش بــازی کننـد. هـر چـه کـه همـسران خواسته های خود را شفافتر بیان کنند ، احتمال این که به خواستهی خود برسند بیـشتر اسـت .

جسارت را نباید با خشونت اشتباه گرفت . خشونت تلاش بـرای سـلطه بـر دیگـری اسـت و جسارت بیان سادهی نیاز و میل فرد ، با شفافیت و صراحت همراه بـا رعایـت ادب و حقـوق دیگران است.

7 ـ هر دو نفر سعی کنند که خود خواه نباشـند و خواسـته هـای دیگـری را برآورده کنند.

 وقتی که ما به نیاز های دیگـران توجـه مـی کنـیم، آنهـا نیـز بـه نیازهـای مـا توجـه میکنند. این یک قانون است و قا نون «جلب توجه روشن بینانه» نام دارد. اصل بر این اسـت  که خودخواهی کمتر، بهترین صلاح فـرد اسـت چـرا کـه بـه روابـط همکارانـه و صـمیمانه کمک می کند و بـرای همـه سـودمند اسـت . مراقبـت بـدون انحـصار طلبـی و توجـه بـدون حسادت، همسر را تشویق می کند تا به ظرفیتهـای بـالقوه ی خـود بپـردازد و توانمنـدیهـای نهفته ی درونی خود را بشناسد و این یعنی سود بردن هردو نفر.

پیشبینی کنندههای ازدواج موفق

 یکی از یافته های بسیار ارزشمند محققان این اسـت کـه ، کیفیـت ارتبـاط پـیش از ازدواج شاخص فوقالعاده ارزشمندی برای پیشبینی موفقیت ازدواج است. به زبـان سـاده،رفتار دو نفر پیش از ازدواج شاخص خوبی است برای این کـه پـیشبینـی کنـیم کـه بعـد از ازدواج چگونه با هم برخورد خواهند کرد.

 محققان به این نتیجه رسیده اند که نامزدهای شـاد و راضـی کـه بـا طیـب خـاطر و رضایت به ازدواج رسمی و تأهل تن می دهند، کسانی هستند که انتظـارات و اقـع بینانـه ای ازمشکلات ازدواج دارند، خوب ارتباط برقرار می کنند، تعارضها را به صـورت مناسـب حـل میکنند، احساس خوبی از شخصیت همسر خود دارند، بر سر ارزشهای اخلاقی و مذهبی با یکدیگر توافق دارند و نقش ی برابر در ارتباط با هم دارند. توضیح هر کدام از موارد فوق بـه طور مجزا در زیر آورده شده است.

1 ـ انتظارات واقع بینانهای از مشکلات ازدواج دارند. زوجهـای موفـق بـا خـوش باوری و ساده لوحی به سوی ازدواج گـام برنمـی دارنـد. آنهـا مـشکلات ازدواج را نادیـده نمی گیرند و متوجهی این مطلب هستند که «ارتباط» همیشه بیدرد سر نخواهد بود و نیست. زوجهای موفق اکثراً بر این نکته واقف هستند که در صورتی زنـدگی خوشـایندی خواهنـد داشت، که با هم برای این زندگی تلاش کنند.

2 ـ خوب ارتباط برقرار میکنند. توانایی ابراز و بیان به طور مؤثر، برای ارتباط موفق

امری حیاتی است . مهارتهای ارتباط مثبت از زمره ی مهمترین مهارتهای ارتباطی هستند که

همسران میتوانند آن را فرا گیرند و در بهبود آن تلاش کنند.

3 ـ تعارضها را به صـورت مناسـب حـل مـیکننـد. عـدم توافـق در هـرارتبـاطی اجتناب ناپذیر است. همسران قطعاً بر سر تمام امور با هم توافـق ندارنـد ، امـا لازم اسـت کـه بدانند و یا بیاموزند که چگونه علیرغم تعارضها با موفقیت کار کنند و اثربخش باشند . هـر چند در نظر گرفتن اختلاف نظرها و تعارضها و حل آنها پیش از ازدواج به همسران شـانس بیشتری برای زندگی شادتر خواهد داد.

4 ـ احساس خوبی از شخصیت همسر خود دارند. بسیار مهم است که صادقانه واز صمیمم قلب کسی را که با او قصد ازدواج دارید، دوست بدارید . یا به عبارت دیگر، همسرشما همانند بهترین و صمیمی ترین دوست شما باشد. البته نه به این معنی کـه بعـد از ازدواج دیگر نیازی به دوستان صمیمی نیـست ، بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه هـر چـه ویژگـی هـای همسرتان بیشتر به گونهای باشد که در جرگه ی دوستان صمیمی قرار گیرد ، ارتباط موفق تـری و شادتر خواهید داشت. دوست داشتن شخـصیت همـسر ، عامـل مهمـی در ارتبـاط سـالم است .

5 ـ بر سر ارزشهای اخلاقی و مذهبی با یکدیگر توافق دارند. همسران موفق، بـا داشتن باورهای مشترک، احساس صمیمیـّت و نزدیکی بی شتری میکنند و معمولاً دربـاره ی ارزشها و باورهای اخلاقی و مذهبی دارای توافق عـام و کلـی هـستند . ارزشـهای مـشترک، بنیان و پایهای مهم برای بنای ارتباط همراه با مراقبت و پایدار . است

6 ـ نقش برابر در ارتباط . با هم دارند همسران موفق به یکدیگراجـازه مـیدهنـد تـا علایق فردی و توانمندیهای بالقوهی خود را رشد دهند. برای آنهـا مهـم اسـت کـه همـسر آنها همانی شود که می تواند باشد. آنها یکدیگر را به داشـتن روابـط خویـشاوندی و حفـظ دوستیهای قدیمی تشویق میکنند، چرا که اینگونه روابط، زندگی را پر بارترمی سازد و به آن غنا میدهد. همسران شاد می توانند رضایت را در تمام موقعیـت هـا درک کننـد . چـه در زمانی که با هم هستند، یا در زمان آرامش یا در هنگام کار و یا زمان شوخی و بذلهگویی.

 1 تفاهم

 تفاهم به معنای مقصود یکدیگر را فهمیدن و درک کردن مطلب همدیگر اسـت .  تفاهم در ازدواج به معنای فهم مشترک یا فهم نزدیک همسران نسبت به یک موضوع است. معمولاَ وقتی از افراد سؤال می شود کـه بـرای ازدواج موفـق چـه مـواردی مهم است یکی از موارد مهمی که از طرف اکثر افراد بیان می شود، تفـاهم اسـت . متأسـفانه در میان مردم، اکثراً تفاهم با توافق  اشتباه گرفته میشود. تفاهم یعنی فهـم نزدیـک بـه هـم داشتن اما توافق یعنی تلاش برای رسیدن به یک فهم نزدیک به هم . افرادی که با هم تفاهم دارند به راحتی و سهولت با هم روزگار می گذرانند اما آنها که با هم توافق کرده اند ممکن است در طول زمان به توافقات خود پایبند نباشند و از توافق خود عدول کنند . تفـاهم یعنـی من و تو بدون اینکه از قبل با هم توافق کرده باشیم، نظراتمان نزدیک به هم است . اما توافق یعنی من و تو لازم است انرژی مصرف کنیم و نظراتمان را به هم نزدیک کنیم.  تفاهم بدون نیاز به صرف انرژی به دلایل مختلف از جمله پیشینه ی همانند، از قبل  در همسران وجود دارد. دلیل اصلی اینکـه ذکـر مـی شـود افـرادی کـه تفـاوت زیـاد سـنی، فرهنگی اجتماعی، تحصیلی، دینی و … دارند برای ازدواج با یکدیگر مناسب نیستند، ایـن است که این افراد تفاهم زیادی با هم نخواهند داشت . تفاوتهای فرهنگی، قـومی، نـژادی، سنی، مذهبی، اجتماعی و تحصیلی باعث می شـود کـه نگـرش افـراد بـه دنیـا و موضـوعات زندگی متفاوت باشد. وقتی که نگرشها متفاوت باشد تفاهم با مشکل روبرو خواهد شد.

مطمئناً توافق جایگاه بسیار مهمی در زندگی مشترک دارد اما آنچه در مورد انتخاب همـسر مهم است، تفاهم است. برای آنکه بفهمیم با چه کسی تفاهم داریم لازم اس ت خودمان را و خواسته های خودمان را بشناسیم و از آنجا که ازدواج حـوزه ای اسـت بـا متغیرهـای متعـدد، وقتی همسران در مورد هر کدام از این متغیرها فهم نزدیک به هم داشـته باشـند ، مـی تـوانیم بگوییم که در مورد آن مطلب باهم تفاهم دارند . تفاهم یک مفهوم کلی است که از تفـاهم در تک تک متغیرهای مهم ازدواج تشکیل میشود.

مهمترین متغیرها در ازدواج عبارتند از:

ـ انتظار از ازدواج

ـ ارتباط صمیمانه با همسر

ـ ارتباط با دیگران

ـ حل تعارض

ـ خانواده ی خود و خانواده ی همسر

ـ دوستان

ـ پول و مسایل مالی

ـ اهداف

ـ باورهای مذهبی

ـ فعالیتهای لذت بخش و مورد علاقه

ـ ارتباط جنسی

ـ فرزند و فرزندپروری

ـ نقش زن و مرد

ـ رشد شخصی

ـ بیان خواسته ها و هیجانات

لازم است در تکتک این متغیرهـا بـین همـسران تفـاهم وجـود داشـته باشـد، تـا بتوانیم بگوییم که همسران باهم تفاهم دارند . برای این که متوجه شویم که تفاهم ما با همسر آیندهمان چهقدر است، لازم است که فهرست تفاهم تهیه شود.

فهرست تفاهم

1 ـ فهرستی از آرزوهای خود دربارهی همسرآیندهتان را در زیرهر کدام از متغیرهای بـالا بنویسید. در زیرهر کدام از متغیرها ، لازم است که دست کم چهار یا پنج مـورد از آرزوهـا و خواسته های خود را نوشته باشید. هرچه این فهرست کاملتر باشد، ارزیابی تفاهم دقیق تـرخواهد بود.

مثال:

-        ارتبـــاط صــمیمانه بــا همسر

به مناسبتهای خـاص بـرایم هدیـه بخرد.

حساس باشد.

حمایت کننده باشد.

اهل گفتگو و صحبت باشد.

مرا به دیگران ترجیح دهد.

احساساتش را نسبت بـه مـن بیـان کند.

-        انتظـــــار از ازدواج

نگاه واقعبینانه به ازدواج داشته باشد.

نخواهــد کــه همــهی آرزوهــای بــر

آورده نـــــشدهاش، در ازدواج بـــــر آورده شود.

بخواهد که در ازدواج رشد کند.

ازدواج خودش را با ازدواج دیگران مقایسه نکند.

- حـــــل تعارض

مسایل را نادیده نگیرد.

مــسایل را بفهمــد و مــشکلات را مطرح کند.

بــرای مــسایل، راه حــل پیــشنهاد کند.

در موقع مشکل، قهر نکند.

در مواقع لزوم، کمک تخصـصی را قبول داشته باشد.

- ارتبـــاط بـــا دیگران

گرم، صمیمی و دوستانه

میهمان دوست

شوخ طبع و بذله گو

اهل رفت و آمد

توانم دوستان او را بپذیرم.

 - دوستان

دوستان مرا بپذیرد.

مرا از دوستانم جدا نکند.

با جمع دوستان رابطه داشته باشیم.

از دوســتانی کــه بــیش از حــد وارد روابط صـمیمانه مـا مـی شـوند، جـداشود.

- اهداف

بخواهد در زندگی رشد کند

اهل پیشرفت باشد.

اهداف انسان دوستانه داشته باشد.

به پیشرفت و رشد علمی خود توجـه کند.

- فعالیتهــــای لــذت بخــش و مورد علاقه

به موسیقی علاقمند باشد.

اهل کوهنوردی باشد.

از سینما و تئاتر خوشش بیاید.

اهل مطالعه باشد.

از گفتگوهای سیاسی خوشش بیاید.

-        خــانوادهی خــــــود و خــانواده ی همسر

رفت و آمد متعادل بـا خـانوادهی همسر را قبول داشته باشد.

مرا مجبور نکند که همیشه همـراه او به دیدن خانوادهاش بروم.

اجازه دهد که بیشتر از او ، پـدر و مادرم را ببینم.

رابطه با خواهر و برادرانم را حفظ کنم و او نیز رابطه خـوبی بـا آنهـا  داشته باشد.

-        پول و مسایل مالی

در مواقــع لــزوم ســخاوت مــالی

داشته باشد.

گدا صفت نباشد.

اهل پسانداز باشد.

روابط مالی را بفهمد.

شم اقتصادی داشته باشد.

-        باورهای مذهبی

معتقد باشد.

اهل دیانت باشد.

نماز بخواند و شعایر مذهبی را بـه جا آورد.

رابطــه بــا خــدا بـرایش از اهمیــت

خاصی برخوردار باشد.

عارف مسلک باشد.

-اتبــــــاط جنسی

بیمیل نباشد.

توانایی لذت بردن داشته باشد.

تحریک کننده باشد.

رابطه ی جنسی برایش مهم باشد.

- فرزنـــــد و فرزندپروری

چنـــد ســـال اول ازدواج، فرزنـــد نخواهد.

دو تا فرزند را کافی بداند.

به تنظیم خانواده اهمیت بدهد.

اهل بازی با کودکـان و فرزنـدان باشد.

اگر بچه دار نشدیم، قبول کند کـه کـــودک بـــیسرپرســـتی را بـــه فرزندی قبول کنیم.

- نقــش زن و مرد

بپذیرد که هر دو برابر هستیم.

زن سالار یا مرد سالار نباشد.

بپــذیرد کــه در کارهــای خانــه کمک کند.

لباسهای خـودش را خـودش اتـو  کند.

- رشد شخصی

فکــر نکنــد کــه زنــدگی متوقــف شده است.

در فکر رشد خودش باشد.

اهل کتاب و مطالعه باشد.

اهــل گفتگــو و یــادگیری از اهــل

علم و تخصص باشد.

نگاه تخصصی داشته باشد.

- بیـــــــــان خواسـته هـــا و هیجانات

وقتی ناراحت میشود، . بیان کند

قهر طولانی مدت نکند.

حرف دلش را بزند.

هیجانات مثبت خود را بیان کند.

بتواند از شادی فریاد بزند.

به راحتی گریه کند.

2 ـ حال باید به همسرمورد نظر خود در مورد هر ویژگی مطلوب براین اسـاس کـه تـا چـه حد واجد آن ویژگی است، نمره بدهید.

ملاک نمره دادن یک معیار پنج گزینهای است.

کاملاً آن ویژگی را دارد. 5 امتیاز

زیاد آن ویژگی را دارد. 4 امتیاز

تقریباً آن ویژگی را دارد. 3 امتیاز

کم آن ویژگی را دارد. 2 امتیاز

به ندرت آن ویژگی را دارد، یا هرگزندارد. 1 امتیاز

 مثلاً اگر در مورد متغیر ارتباط با دیگران، «برونگرا» را در فهرسـت تفـاهم خـود

 آورده . باشید اگر فرد مقابـل شـما کـاملاً برونگراسـت، 5 بـه او نمـره بدهیـد و اگـر کـاملاً

 برونگرا نیست، اما برونگرایی زیادی دارد، 4 به او نمره بدهید و همین طور الی آخر.

3 ـ برای هرمتغیر، مجموع امتیازات فرد را و بالاترین امتیاز ممکن را محاسبه کنید.

مثال: در مورد متغیرارتباط با دیگران

 ارتباط با دیگران

گرم، صمیمی و دوستانه کاملاً اینگونه است. 5

برون گرا تقریباً اینگونه است. 3

میهمان دوست زیاد اینگونه است. 4

شوخ طبع و بذله گو کم اینگونه است. 2

اهل رفت و آمد زیاد اینگونه است. 4

 جمع: 18

بالاترین امتیاز ممکن = 25

مجموع امتیازات فرد مورد نظر = 18

4 ـ مجموع امتیازات فرد مورد نظر خود را به بالاترین امتیاز ممکن تقـسیم کنیـد تـا درصـد

تفاهم با او در آن متغیررا بدست آورید.

مثال:

 امتیاز فرد تقسیم بر بالاترین امتیاز ممکن برابر است با % 72

5 ـ در مورد تمام متغیرها، نمرهی تفاهم و درصد تفاهم را بدست آورید.

6 ـ در صورتیکه آرزوهای شما در یک متغیر خیلی زیاد باشد و در یک متغیـر خیلـی کـم باشد، نمیتوانیم نمرهی تفاهم کلی را محاسبه کنیم. برای اینکه بتوانیم درصد تفاهم کلـی را محاسبه کنیم، باید در هرمتغیر تعداد آرزوها و خواسته های مورد نظرتقریبـاً برابـر باشـد. مثلاً در مورد متغیر شخصیت اگر 7 ویژگی مطلوب مورد نظـر اسـت ، بایـد در مـورد دیگـر متغیرها هم نزدیک به 7 ویژگی ذکر شود ن ه اینکه مـثلاً در مـورد پـول و مـسایل مـالی 11ویژگی فهرست شود.

7 ـ تمام متغیرهای اصلی را بنویسید و در برابـرآن درصـد تفـاهم را بنویـسید و نهایتـاً نمـره

تفاهم کلی خود را یادداشت کنید.

مثال:

متغیرها درصد تفاهم

1 ـ انتظار از ازدواج 90

2 ـ ارتباط صمیمانه با همسر 92

3 ـ ارتباط با دیگران 85

متغیرها درصد تفاهم

4 ـ حل تعارض 100

5 ـ خانواده خود و خانواده همسر 95

6 ـ دوستان 80

7 ـ پول و مسایل مالی 85

8 ـ اهداف 83

9 ـ باورهای مذهبی 90

10 ـ فعالیتهای لذت بخش ومورد علاقه 74

11 ـ ارتباط جنسی 85

12 ـ فرزند و فرزندپروری 65

13 ـ نقش زن و مرد 70

14 ـ رشد شخصی 80

15 ـ بیان خواسته ها و هیجانات 67

تفاهم کلی: 83 %

 با تهیه فهرست تفاهم میتوانید نقطه ضعفهای رابطه خود را مشخص کنید . مثلاً درمثال قبلی، در مورد متغیرهای فرزنـد و فرزنـدپروری و بیـان خواسـته هـا و هیجانـات تفـاهم کمتری وجود دارد و لازم است که به این دومورد بیشترپرداخته شود.

 هیچ رابطه ای از تفاهم 100 درصد برخوردار نیست، چرا که هیچ دو نفـری کـاملاً شبیه به هم نیستند. هرچه تفاهم بین دو نفر بیشتر باشد ، بهتر میتوانند با یکدیگر کنار بیاینـد و احساس رضایت بیشتری خواهند داشت . تفاهم زیاد بین همسران، این امکـان را مـی دهـد که ازدواج آنها براساس پایه و بنیان محکمی شکل بگیرد و به آنها این امکان را می دهد که تفاوتهای خود را بپذیرند و از تفاوتهای خود لذت ببرند واز یکدیگر بیاموزند .

چکیده بحث انتخاب همسر 

زمانی میتوانید فرد مناسبی را برای ازدواج پیدا کنید، که خودتان فرد مناسبی شده باشید.

فردی را برای همسری خود انتخاب کنید که:

* همانند بهترین دوست صمیمی شما باشد.

* بخواهید از او فرزندی داشته باشید.

* از اینکه شبیه به او شوید احساس بدی نداشته باشید.

* او را همانگونه که هست، بدون هیچ تغییری بپذیرید.

  • سمنددر همدان