گنبد غفاریه مراغه

گنبد غفاریه مراغه

گنبد غفاریه بنای چهارگوش آجری است که هر چهار زاویه اش با ستونهایی با نقش لوزی ساخته شده اند. این گنبد در دوره ایلخانان و در فاصله های بین سالهای 725 تا 728 هجری ساخته شده است.

گنبد غفاریه مراغه توسط حاکم وقت مراغه بنام امیرشمس الدین قراء سنقرالچرکسی منصوری ساخته شده و هدف از ساخت آن جلب رضایت ایلخانان اعظم سلطان ابوسعیدبهادرخان بوده، لیکن ابوسعید بخاطر خشنودی ممالیک مصر، دستور قتل امیرشمس الدین را در خفاء صادر کرده و پس از آن وی را در سردابه این گنبد دفن می کنند.

تزئینات بنا نقوش زیبای هندسی و کتیبه هایی با خط ریحان است و تنوع رنگ کاشی ها، جلوه زیبایی به گنبد بخشیده است.

وجه تسمیه نام بنا مربوط به فرد متمکنی است به نام نظام الدین احمد بن حسین غفاری که در مسیر بازگشت از حج در مراغه اقامت گزیده، عمارتی را در کنار این گنبد احداث و املاکی را به آن وقف می کند.

Ghfaryh dome of Maragheh

Ghfaryh domed rectangular brick building with columns that all four of its angles are made with the diamond . The dome of the patriarch and the interval between 725 to 728 AD, is made.

are buried in the crypt of the dome .

The decoration of the beautiful geometric designs and scrolls with the basil and tile colors , has a beautiful dome .

The name of the appellation affluent Din Ahmad ibn Hossein Ghaffari is the name of that on the way back from a pilgrimage in Maragheh settled , along the dome of the building dedicated to the construction and real estate .

Ghfaryh dome, Ghfaryh dome of Maragheh, Maragheh, decorating, Maragheh, plan Ghfaryh Dome, Dome history of Maragheh, Maragheh Ghfaryh dome, dome Ghfaryh, Ghfaryh Dome in Maragheh, Maragheh Ghfaryh Dome, Dome in Maragheh