گنبد کبود مراغه ( مقبره مادر هلاکوخان )

گنبد کبود مراغه ( مقبره مادر هلاکوخان )

گنبد کبود یا مقبره منسوب به مادر هلاکوخان از زیباترین بناهای اواخر دوره سلجوقی است. تاریخ احداث آن برابر بقایای کتیبه سردر ورودی بنا و نظر آندره گدار 593 هجری قمری است.

گنبد کبود مراغه – گنبد کبود ده ضلعی بوده و در تزئینات آن تلفیق کاشی فیروزه ای با آجر بصورت گره چینی اجرا شده است. دیگر تزئینات آن اجرای زیبای قطاربندی و مقرنس کاشی در نمای بیرونی و تزئینات استامپی در میان آجرها با نقش الله به خط کوفی در داخل سردابه بنا است.

همچنین کتیبه هایی با خط ثلث بصورت نواری در سراسر بنا و بالای هر یک از طاق نماها جلوه خاصی به بنا بخشیده است.

Blue dome of Maragheh (Tomb mother Hlakvkhan)

Or Attributed to the blue dome of the mausoleum of the most beautiful monuments mother Hlakvkhan late Seljuk period. Constructed on the remains of the building entrance and the view scrolls Andre Godard 593 AH.

Blue dome of Maragheh – ten-sided blue dome and decorated with turquoise tiles, bricks incorporated into Chinese knot is executed. Another beautiful performance Qtarbndy and Mogharnas tiles decorating its exterior decorations and dies in the basement of the brick building with the Kufic Allah.

The inscription on the third line in the strip across the top of the building and each building has a certain look odd views.

Seljuk monuments, monuments of the Seljuk period, garlands, arcades, Castle Hlakvkhan, Hlakvkhan mother’s tomb, the tomb of Mother Hlakvkhan attributed to the role of Allah in Kufic, Hlakvkhan, Mongols, tile, turquoise, blue dome, the dome of Maragheh blue dome blue Maragheh